Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een organisatie, zo ook bij Ska Kinderopvang. We vergaderen regelmatig. In 2016 zijn we 16 keer bij elkaar geweest; 5 vergaderingen waren met de directeur-bestuurder. Ook zijn er diverse onaangekondigde overlegmomenten met leden van het managementteam (MT) geweest. Een ondernemingsraad heeft instemmings-, advies- en informatierecht.

Er is in 2016 op onderstaande punten advies of instemming gegeven:

 • Taakverdeling kernfuncties (positief advies)
 • Voorgestelde kandidaat directeur-bestuurder (positief advies)
 • Scholingsplan 2016 (instemming)
 • Zorgstructuur in de bso (positief advies)
 • MBTO (positief advies)
 • Klokkenluidersregeling (positief advies)
 • Fusie Ska en SPL (eind 2016) (positieve instemming)
 • Functie manager Financiën, Risk en Control (instemming)
 • Coachingsprofielen (positief advies)
 • Organisatorische aanpassingen centraal bureau (positieve instemming)

Daarnaast zijn nog de volgende onderwerpen en beleidsstukken besproken:

 • Ziekteverzuim
 • Kindcentrum2020 / integraal kindcentrum (IKC)
 • Vergaderstructuur OR
 • Werkkostenregeling
 • Vierogenbeleid
 • Nieuwe plansysteem Aysist
 • Medewerkersbetrokkenheidsonderzoek
 • Plek, sociaal intranet

Nieuwe directeur–bestuurder

Samen met de Raad van Toezicht en de centrale oudercommissie heeft de OR besproken wat we belangrijk vinden voor/bij een directeur -bestuurder. Nadat de nieuwe directeur -bestuurder gekozen was, hebben we hierover een gesprek met haar gehad.

Verkiezingen OR

In mei 2016 heeft de OR verkiezingen uitgeschreven. De 6 al zittende leden hebben zich allen weer verkiesbaar gesteld. Er waren 5 medewerkers die zich ook verkiesbaar stelden. Omdat de OR 11 leden mag hebben, hebben we geen verkiezingen hoeven houden. Een van de nieuwe leden heeft per oktober Ska verlaten. De OR heeft daarmee een vacature. Deze kunnen we bij de volgende verkiezingen opnieuw invullen.

Raad van Toezicht

Een keer per jaar komt de Raad van Toezicht op bezoek bij de OR. We bespreken dan de gang van zaken binnen de organisatie, stellen vragen aan de RvT en vertellen hoe de relatie met de directeur-bestuurder is.