Waar staan wij voor

Ska Kinderopvang biedt professionele kinderopvang. We willen het voor ouders mogelijk maken om op een ontspannen wijze arbeid en zorg te combineren door het aanbieden van kwalitatief goede, ontwikkelingsgerichte opvang, zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving. We bieden opvang aan kinderen van 0 tot 14 jaar in kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen, voorscholen, buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang en vakantieopvang) en tienergroepen. In samenwerking met andere partijen bieden we ook buitenschoolse opvang voor kinderen die extra zorg, aandacht of structuur nodig hebben.

Ska is een stichting en realiseert haar activiteiten als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Wij zijn HKZ-gecertificeerd en werken daarnaast volgens de Governance Code Kinderopvang.

Verticaal en unitgericht op de kinderdagverblijven

Op onze kinderdagverblijven werken we met verticale groepen met kinderen van 0 tot 4 jaar en opendeurenbeleid per unit. Twee verticale groepen samen vormen één unit met één team van pedagogisch werkers die letterlijk regelmatig de deuren naar elkaars groepen open zetten. Kinderen kunnen zich zo vanuit verschillende rollen ontwikkelen en hebben altijd voldoende leeftijdsgenootjes om mee te spelen. Het vaste team van pedagogisch werkers van de unit zorgt dat er altijd bekende gezichten zijn voor de kinderen, ook bij ziekte of afwezigheid door vakantie.

Aandacht voor ontwikkeling op kinderdagverblijf en peuterwerkplaats

Elk kind staat bij ons centraal. In al onze kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen met erkende voorschoolse educatieve (VE)-programma’s. Alle peuters vanaf 2 jaar nemen hieraan deel. Op onze peuterwerkplaatsen en voorscholen mengen we waar mogelijk peuters van het kinderdagverblijf met peuters die vanuit de wijk de peuterwerkplaats/voorschool bezoeken. Hiermee voorkomen we segregatie. We werken met VE-specialisten om de voorschoolse educatie goed te borgen en de extra werkzaamheden rond de kinderen met een Verklaring deelname voorschoolse educatie goed uit te voeren.

Naschoolse tijd is vrije tijd

Buitenschoolse opvang (bso) is naschoolse tijd en dat is bij ons vrije tijd. De pedagogisch werkers bieden een gevarieerd vrijetijds-/activiteitenprogramma aan, waarbij zij gericht inspelen op de leeftijdsfase en de interesses van de kinderen. Bovendien komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteiten zij meedoen. Naarmate ze ouder worden, geven we de kinderen – in nauw overleg met de ouders – meer eigen verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk om te luisteren naar de wensen van kinderen en hechten dan ook grote waarde aan kinderparticipatie. Waar haalbaar splitsen wij de bso-kinderen naar leeftijd in groepen van 4 t/m 7 jaar en 8 jaar en ouder. Op enkele locaties in Amersfoort hebben wij speciale tienergroepen voor kinderen van 10 – 14 jaar.

Organisatiestructuur

Om de kwaliteit van het pedagogisch handelen te versterken, werken wij met Pedagogisch Specialisten. Dit zijn pedagogisch werkers met extra pedagogische deskundigheid. Zij zijn de vraagbaak voor hun teamgenoten bij meer complexe pedagogische vraagstukken en zij helpen hun team het dagelijks pedagogisch klimaat op hoog niveau te brengen en houden.

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de praktische organisatie op de locatie ligt bij de coördinatoren kdv en bso. Dit zijn pedagogisch werkers een deel van hun uren op de groep werken en een deel van hun uren hun taken als coördinator uitvoeren. Zij werken minimaal 4 dagen per week.

De locaties, coördinatoren, specialisten en pedagogisch werkers zijn verdeeld in vier gebieden, ieder onder leiding van een regiomanager. De vier regiomanagers vormen samen met de manager Servicecentrum, de manager Financiën, Risk en Control en de directeur-bestuurder het managementteam. Het primair proces wordt ondersteund door een Servicecentrum. Op het Servicecentrum ondersteunen medewerkers vanuit de disciplines Facilitair, ICT, Financiën, Communicatie, HR, Klantadviseurs en Secretariaat de organisatie en haar klanten.