Centrale oudercommissie

Jaarverslag 2013

Centrale Oudercommissie

De centrale oudercommissie (COC) kwam in 2013 8 keer bijeen. Conform beleid is de COC op de juiste manier betrokken in de bedrijfsvoering van de SKA. Op enkele thema’s is zij geraadpleegd voor advies (incidentele opvang, herschikking groepen en vierogenprincipes). Daarnaast is de COC een waardevolle invulling op het contact met de achterban, afgelopen jaar met name rondom de impact van de reorganisaties en professionalisering van de communicatie.

Onderwerpen van gesprek waren:

Bestuurlijke overname Stichting Peuterspeelzalen Leusden (SPL)

De COC heeft gereserveerd positief geadviseerd over de bestuurlijke overname van de Stichting Peuterspeelzalen Leusden.

Debatavond voor ouders

Op 9 april organiseerde de SKA een debatavond voor ouders over de toekomst van de kinderopvang. Centrale vraag op de debatavond was: wat wil de klant? Waar hebben de ouders behoefte aan? Welke wensen en verwachtingen leven er ten aanzien van onze dienstverlening? De debatavond werd georganiseerd door de COC in samenwerking met de SKA. De avond werd goed bezocht en positief beoordeeld door ouders. De schriftelijke verslaglegging is verspreid via diverse kanalen en dient als input voor de Raad van Toezicht en het bestuur voor strategische herijking.

Incidentele opvang in de bso

De COC heeft positief geadviseerd over het voorstel van de SKA om de incidentele opvang op de bso in vakanties en op schoolvrije dagen aan te bieden.

Vierogenprincipe

De COC werd geïnformeerd over het beleid ten aanzien van het vierogenprincipe van de SKA.

Presentatie ouderportaal ‘Mijn SKA’

Robert Sänger, manager Financiën, Facilitaire zaken en ICT heeft een presentatie gegeven over het nieuwe ouderportaal ‘Mijn SKA’.

Advies basistarief 2014

Twee leden van de COC en een ouder hebben weer deelgenomen aan de werkgroep Tarieven. Deze bestond naast de COC-leden uit 2 vertegenwoordigers vanuit de SKA. De werkgroep heeft een conceptadvies Tariefstelling 2014 uitgewerkt dat zowel aan de COC als in verkorte versie aan de OC’s is voorgelegd. De COC is na terugkoppeling aan de verschillende oudercommissies akkoord gegaan met het conceptadvies Tariefstelling 2014.

Herindeling stamgroepen

De COC heeft positief geadviseerd over het voorstel herindeling stamgroepen.

Klankbordgroep klein label

De SKA heeft de plannen voor klein label, een nieuwe vorm van dienstverlening, voorgelegd aan een klankbordgroep van ouders (uit de (centrale) oudercommissie). De klankbordgroep heeft schriftelijk gereageerd op het bedrijfsplan klein label.

Wijzigen managementstructuur

In verband met de dalende vraag naar kinderopvang heeft de SKA maatregelen moeten nemen. Een ervan was het wijzigen van de managementstructuur. De COC werd hierover geïnformeerd.

Bezoek Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in december een vergadering van de COC bijgewoond. Onderwerpen die aan bod kwamen waren o.a. de toekomst van de SKA, bestuurlijke overname SPL, marketing en promotie in verband met concurrentiepositie, samenwerking COC met bestuurder en reorganisatierondes.

Samenstelling centrale oudercommissie 2013

Puntmuts Mirjam van der Graaf (voorzitter tot 3 juni)
Catootje Wouter Bruggers (voorzittervanaf 3 juni)
Catootje Michiel Koppen (financiële commissie)
Ukkenburg Richard Verkleij (financiële commissie)
Ukkenburg Jeroen Mathijssen
Rockster / de Boshut Ilse Siebrand
de Bengelenberg / de Boshut Sandra de Vos
Bubbels Jasper Muller
de Dobbelsteen Rieneke Heinink
De Jonkvrouw Peter Pennings
Klein Amersfoort Andries Langlois van den Bergh
Krakeling Jens Willems
Kriskras Anne-Geert van der Bijl
de Krullevaar Dieske Weiman
De Piramide / de Wigwam René van Eijk
Plons Petra Niezing
de Puntmuts / de TamTam / het Buitenhuis Arjan van ‘t Zelfde
Tuijl Tessa de Groot
Uit de Kunst / Paal 8 Stephanie Mouwen
Zilverberg Simone van Rouendal
Zilverberg Hanneke Oudevelthuis (zwangerschapsvervanging Simone van Rouendal)