Balans-activa

Jaarverslag 2013

Balans per 31 december 2013

in euro, geconsolideerd

(na voorstel winstbestemming)

Activa

SKA SPL SKA geconsolideerd
31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Ontwikkelingskosten 64 - 64 6.787
Materiële vaste activa
Grond 948.092 - 948.092 948.092
Gebouwen en verbouwingen 5.062.991 3.045 5.066.036 5.430.577
Projecten in ontwikkeling 10.472 - 10.472 10.472
Inventaris 533.702 3.992 537.694 676.381
Automatisering 723.299 1.654 724.954 820.154
7.278.556 8.691 7.287.248 7.885.676
Financiële vaste activa
Latente belasting 100.849 - 100.849 -
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren 80.979 4.649 85.626 99.225
Belastingen en premies sociale verzekeringen 2.809 - 2.809 102.249
Overige vorderingen en overlopende activa 501.124 6.737 507.862 335.786
584.912 11.386 596.299 537.260
Liquide middelen 1.698.295 178.653 1.876.948 2.632.430
TOTAAL ACTIVA 9.662.676 198.730 9.861.408 11.062.153