Balans-passiva

Jaarverslag 2013

Balans per 31 december 2013

in euro, geconsolideerd

(na voorstel winstbestemming)

Passiva

SKA SPL SKA geconsolideerd
31-12-2013 31-12-2013 31-12-2013 31-12-2012
EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal - 69.586 69.586 5
Algemene reserve 2.833.671 40.024 2.873.698 3.442.548
Bestemmingsreserve 27.691 31.501 59.192 4.133
2.861.362 141.111 3.002.476 3.446.686
VOORZIENINGEN
Voorzieningen 320.189 - 320.189 149.566
LANGLOPENDE SCHULDEN
Leningen 3.087.700 - 3.087.700 3.486.300
KORTLOPENDE SCHULDEN
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 398.600 - 398.600 398.600
Crediteuren 449.012 17.504 466.517 344.861
Belasting en premies sociale verzekeringen 398.274 21.442 419.716 672.010
Overige schulden en overlopende passiva 2.147.539 18.672 2.166.210 2.564.130
3.393.425 57.619 3.451.043 3.979.601
TOTAAL PASSIVA 9.662.676 198.730 9.861.408 11.062.153