Medewerkers

Jaarverslag 2013

Medewerkers

Aanpassing personeelsbestand

Ook als het gaat om medewerkers is 2013 een pittig jaar geweest. De personele formatie moest in aantallen en fte voortdurend bijgesteld en aangepast worden aan de dalende vraag naar kinderopvang. Een van onze doelstellingen was gedwongen ontslagen van pedagogisch werkers zo lang mogelijk te voorkomen. Gelukkig is dit in 2013 gelukt. Wel hebben we helaas een aantal andere aanpassingen binnen de organisatie moeten doen, die leidden tot ontslag van een aantal medewerkers op het centraal bureau en in de overhead op locaties. Met pijn in ons hart hebben we afscheid genomen van hen.

Allemaal taal

Op al onze kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen met educatieve (VE-) methodes als Uk & Puk, Puk & Ko en Piramide. Er is daarbij veel aandacht voor taal. Het is dan ook belangrijk dat de pedagogisch werkers de Nederlandse taal goed beheersen. Op 1 januari 2015 moeten organisaties aantonen dat 90% van de pedagogisch werkers die in de voorschoolse en vroegschoolse educatie (VE) werken, beschikken over het taalniveau 3F voor lezen en spreken en 2F voor schrijven/ taalverzorging. Deze niveaus zijn gebaseerd op een landelijke norm voor taalbeheersing. 2F is het Mbo-3 niveau, 3F is het niveau van Mbo-4.

Om te bepalen of medewerkers voldoen aan het vereiste niveau, zijn we in 2013 gestart met het toetsen van het huidige niveau. We zijn begonnen met het toetsen van de vaste medewerkers van de peuterwerkplaatsen/voorscholen en de pedagogisch specialisten. Deze groep heeft voor de zomervakantie de taaltoets gedaan. De toets bestaat uit een vijftal onderdelen te weten taalverzorging, luisteren, lezen, schrijven en een mondelinge toets.

Van de eerste groep die in juli getoetst is, heeft maar liefst 87% alle onderdelen gehaald! Voor degenen die 1 of meerdere onderdelen niet hebben gehaald, volgt een scholingstraject. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma ‘ Allemaal taal’. Dit programma is speciaal voor de kinderopvang en VVE ontwikkeld. Het ROC Midden Nederland is onze partner bij het afnemen van de toetsen en het opleiden.

Continue Screening

In de Wet kinderopvang staat dat alle werkenden in de kinderopvang in het bezit moeten zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). De VOG toont aan dat de betreffende medewerker geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen. Een VOG is een momentopname. Medewerkers zouden zich na afgifte van de VOG schuldig kunnen maken aan een strafbaar feit en daardoor een bedreiging vormen voor de veiligheid van kinderen. Zolang dit niet bekend is bij de kinderopvangaanbieder of de toezichthouder, kunnen zij in de kinderopvang blijven werken. Dit is ongewenst. Daarom heeft het kabinet besloten dat alle medewerkers die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken, vanaf 1 maart 2013 continu worden gescreend.

Wat is continue screening?

Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of medewerkers die werken in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Er wordt een bestand opgebouwd van medewerkers die werken in de kinderopvang op basis van bestaande gegevens van gemeenten, UWV en de Kamer van Koophandel. Als volgens de Dienst Justis (onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie) blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar het kinderopvangcentrum. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan onder andere betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten.

Hoe handelt de SKA bij een signaal?

Op het moment dat er een signaal over een van onze medewerkers via de toezichthouder (GGD) bij ons binnenkomt, zullen wij de betreffende medewerker uitnodigen voor een gesprek. In dat gesprek zullen we vragen een nieuwe VOG te overleggen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken medewerker niet meer werken in de kinderopvang of op de peuterwerkplaats/voorschool.

Nulmeting

Het systeem van continue screening kan niet terugkijken naar relevante strafbare feiten gepleegd voor 1 maart 2013. Daarom was het noodzakelijk dat van iedereen die in de kinderopvang werkt met een VOG die vóór 1 maart is afgegeven, een nieuwe VOG werd gevraagd. Dit betekent dat we voor circa 400 medewerkers een nieuwe VOG moesten aanvragen. Administratief en logistiek best een behoorlijke klus! We kunnen melden dat voor álle medewerkers van de SKA een nieuw VOG is afgegeven.