Raad van Toezicht

Jaarverslag 2013

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in 2013 totaal 7 keer bijeen. De Raad van Toezicht was in 2013 als volgt samengesteld:

 • Mevr. M.W.M. Kroezen – voorzitter. Marion Kroezen is zelfstandig adviseur en coach bij FinEsse rondom het levenseinde en Kroezen Coaching & Consultancy B.V. Sinds 2009 is zij tevens lid van de Raad van Commissarissen van De Flint Theater ! Congressen NV en sinds 2013 lid van de Raad van Toezicht van het St. Pieters en Bloklands gasthuis te Amersfoort. Zij is sinds 1 mei 2006 lid en vanaf 19 januari 2010 voorzitter van de Raad van Toezicht van de SKA; haar huidige zittingstermijn loopt tot 1 mei 2014.
 • Dhr. S.T.W. Pasma – vice-voorzitter. Sjoerd Pasma is eigenaar/directeur van het HR-bureau 3P Support BV. Hij is sinds 1 mei 2006 lid en vanaf 19 januari 2010 vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van de SKA. De heer Pasma is per 29 september 2013 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.
 • Dhr. H. van Campen – lid. Hugo van Campen is werkzaam bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants als beleidsmedewerker vaktechniek. Daarnaast houdt hij zich bezig met het verstrekken van bedrijfseconomische en fiscale adviezen. Hij is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 februari 2016.
 • Dhr. M.H.M. Jansen – lid. Martijn Jansen is partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Hij is sinds 1 mei 2008 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 mei 2016.
 • Dhr. J.A. van Hell – lid. Arjan van Hell is onderwijsadviseur en teamleider op de Rehobothschool in Kootwijkerbroek. Hij is sinds 27 april 2010 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 27 april 2014.

In september werd de ‘Evaluatie eigen functioneren van de Raad’ uitgevoerd. Zowel de leden van de Raad als de directeur gaven input voor de evaluatie.

Aan de orde kwamen: ICT-ontwikkelingen, vastgoedportefeuille en ontwikkelingen in vastgoed, verbreding op het gebied van externe samenwerking met o.a. onderwijs, KINDwijzer, gemeente en ABC-bestuur, en het vaststellen van speerpunten waar de Raad van Toezicht zich op wil richten.

Besproken onderwerpen

Naast de gebruikelijke onderwerpen uit de jaarcyclus, te weten jaarwerkplan 2013, jaarrekening en jaarverslag 2012, accountantscontrole, begroting 2013 en de kwartaalrapportages zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Definitief besluit voor een bestuurlijke fusie met Stichting Peuterspeelzalen Leusden.
 • ICT-ontwikkelingen binnen SKA ter verbetering van de infrastructuur, ontwikkeling van een ouderportaal, digitalisering van het kwaliteitssysteem en implementatie van Profit.
 • Plan van aanpak SKA in Beweging 2013-2014. Consequenties personele bezetting bij krimpende markt en vraaguitval, inclusief sociaal plan.
 • Huisvestingsstrategie.
 • Actualisering waardering vastgoed in de toekomst.
 • Werving en selectie nieuwe Raad van Toezicht-leden.
 • Opheffing Stichting Amersfoortse Peuterspeelzalen (STAP).

Jaargesprek met de directeur-bestuurder

Mw. M. Kroezen en dhr. S. Pasma voerden het jaargesprek met de directeur. Het gesprek had een positieve uitkomst.

Contact met de organisatie

In koppels van telkens 2 leden werden de centrale oudercommissie, de ondernemingsraad en het managementteam bezocht. Bij deze bezoeken werd steeds de rol van de Raad van Toezicht binnen de SKA en de verhouding met de directeur-bestuurder besproken. Van alle bezoeken is een schriftelijk verslag gemaakt. Deze bezoeken zijn als zeer positief ervaren door de leden van de Raad van Toezicht.

Externe contacten

De heer J.A. van Hell bezocht op 24 mei 2013 het congres Toezicht houden in de toekomst met als thema 'De toezichthouder als tolk/vertaler van de maatschappij'.