Centrale oudercommissie

Jaarverslag 2014

Centrale Oudercommissie

De centrale oudercommissie (COC) kwam in 2014 acht keer bijeen. Conform beleid is de COC op de juiste manier betrokken in de bedrijfsvoering van de SKA. Op enkele thema’s is zij geraadpleegd voor advies (tariefstellling, herschikking groepen en beroepskracht/kindratio peuterwerkplaatsen). Daarnaast is de COC een waardevolle invulling van het contact met de achterban, afgelopen jaar met name rondom de impact van de reorganisaties en professionalisering van de communicatie.

Onderwerpen van gesprek waren: 

Kansen voor meer omzet voor SKA

De COC heeft onder andere een aantal in haar ogen kansrijke mogelijkheden om de omzet voor SKA te vergroten gedeeld met de SKA als input voor het jaarplan.

Additionele functionaliteiten ouderportaal Mijn SKA

Robert Sänger, manager Financiën, Vastgoed en ICT, heeft een presentatie gegeven over verbeterde functionaliteiten van het ouderportaal Mijn SKA. Met name op het gebied van de introductie van punten rondom afzeggen en ruilen. Hierbij zijn via een digitale enquête enkele uitgangspunten onderzocht.

Advies basistarief 2015

Een lid van de COC en twee ouders hebben weer deelgenomen aan de werkgroep Tarieven. Deze bestond daarnaast uit drie vertegenwoordigers vanuit de SKA. De werkgroep heeft een conceptadvies Tariefstelling 2015 uitgewerkt, dat zowel aan de COC als in verkorte versie aan de OC’s is voorgelegd. De COC is na terugkoppeling aan de verschillende oudercommissies akkoord gegaan met het conceptadvies Tariefstelling 2015.

Locaties

De COC is kritisch op het aanhouden van locaties met lage bezettingsgraad en heeft elk overleg de situatie voor kritische locaties besproken. De COC heeft aangedrongen op zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden tot samenvoeging van locaties.

Invulling jaarwerkplan

Voor enkele thema’s heeft de COC ondersteund, zoals Techniek in de bso en voeding.

Bezoek Raad van Toezicht

Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in december een vergadering van de COC bijgewoond.

Onderwerpen die aan bod kwamen, waren met name de toekomst van de SKA en de mogelijkheden rondom locaties, marketing en promotie. 

Samenstelling centrale oudercommissie 2014

De centrale oudercommissie bestaat uit een team van tussen de 10 en 14 ouders in wisselende samenstelling (verloop is ongeveer 40% in 2014). Daarbij zijn praktisch alle wijken vertegenwoordigd met uitzondering van Leusden.

Samenstelling centrale oudercommissie per 31 december 2014

   
Wouter Bruggers (voorzitter)  
Joyce Huurman  
Peter Pennings  
Marleen van den Hengel  
Jasper Muller  
Jillis Eikelenboom  
Jens Willems  
Simone van Rouendal  
Tessa de Groot  
Marchien Hindriks  
Bas Tonn  
Laurent van der Raad  
Financiële commissie  
Michiel Koppen  
Richard Verkleij  
Peter Pennings  
 

Centrale ouderraad SPL

De COR heeft in 2014 vijf maal vergaderd, waarvan een keer met de bestuurder. De belangrijkste onderwerpen waren: de omzetting van de reglementen conform de nieuwe beleidsregels van de peuterwerkplaatsen voor de oudercommissie van de locatie (OC) en van de Centrale Oudercommissie (COC).Een onderdeel hiervan is de regelgeving van kinderdagverblijven en de veranderende rol van de manager in het geheel.