Balans-activa

Jaarverslag 2014

Balans per 31 december 2014

in euro, geconsolideerd

(na voorstel winstbestemming)

Activa

  SKA SPL   SKA geconsolideerd
  31-12-2014 31-12-2014   31-12-2014 31-12-2013
VASTE ACTIVA  €  €    €  €
Immateriële vaste activa          
Ontwikkelingskosten - -   - 64
Materiële vaste activa          
Grond 948.092 -   948.092 948.092
Gebouwen en verbouwingen 4.578.724 2.730   4.581.455 5.066.036
Projecten in ontwikkeling - -   - 10.472
Inventaris 410.973 821   411.794 537.694
Automatisering 536.198 5.273   541.472 724.954
  6.473.986 8.824   6.482.813 7.287.248
           
Financiële vaste activa          
Latente belasting 256.386 -   256.386 100.849
           
VLOTTENDE ACTIVA          
Vorderingen          
Debiteuren 123.190 2.308   125.498 85.626
Belastingen en premies sociale verzekeringen 24.115 -   24.115 2.809
Overige vorderingen en overlopende activa 635.915 3.854   639.768 507.862
  783.220 6.162   789.381 596.299
           
Liquide middelen 1.176.038 164.308   1.331.346 1.876.948
           
TOTAAL ACTIVA 8.680.630 179.294   8.859.926 9.861.408