Balans-passiva

Jaarverslag 2014

Balans per 31 december 2014

in euro, geconsolideerd

(na voorstel winstbestemming)

Passiva

  SKA SPL   SKA geconsolideerd
  31-12-2014 31-12-2014   31-12-2014 31-12-2013
EIGEN VERMOGEN   €   €     €   €
Stichtingskapitaal - 69.586   69.586 69.586
Algemene reserve 2.223.485 34.624   2.258.113 2.873.698
Bestemmingsreserve - 31.501   31.501 59.192
  2.223.485 135.711   2.359.200 3.002.476
           
VOORZIENINGEN          
Voorzieningen 370.725 -   370.725 320.189
           
           
LANGLOPENDE SCHULDEN          
Leningen 2.995.050 -   2.995.050 3.087.700
           
KORTLOPENDE SCHULDEN          
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 92.650 -   92.650 398.600
Crediteuren 702.670 6.194   708.865 466.517
Belasting en premies sociale verzekeringen 270.300 25.264   295.564 419.716
Overige schulden en overlopende passiva 2.025.750 12.125   2.037.872 2.166.210
  3.091.370 43.583   3.134.951 3.451.043
           
TOTAAL PASSIVA 8.680.630 179.294   8.859.926 9.861.408