Overzichten

Jaarverslag 2014

Overzichten

Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014)

Functieverdeling

SKA

 Functie 31.12.2013   31.12.2014  
  Aantal Fte's Aantal Fte's
Directeur-bestuurder 1 1 1 1
Adjunct-directeur 1 0,89 1 0,89
Regiomanager 2 1,89 2 1,89
Manager kinderopvang 14 12,22 9 7,56
Administratief medewerker (totaal) 16 8,71 0 0
Waarvan op locatie 13 7,6 - -
Waarvan op centraal bureau 3 1,11 - -
Meewerkend coördinator bso 13 9,78 9 6,67
Meewerkend coördinator kdv 6 5,57 17 14,78
Pedagogisch specialist 27 22,42 24 19,69
Pedagogisch (flex)werker kdv 170 116,81 148 101,91
Pedagogisch (flex)werker bso 51 20,85 43 17,44
Pedagogisch (flex)werker pwp 18 6,33 17 6,10
Pedagogisch (flex)werker kdv/bso 58 19,76 46 14,70
Pedagogisch (flex)werker pwp/bso 14 8,05 21 13,37
Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv 11 6,44 11 6,44
Huishoudelijk medewerkers 4 1,82 3 1,18
Waarvan op locatie 2 0,85 1 0,21
Waarvan op centraal bureau 2 0,97 2 0,97
Klantencontacten 15 11,19 9 6,94
Secretariaat* 3 2 3 2
Communicatie 2 1,39 2 1,39
Projecten** 2 1,56 1 0,78
HR 9 6,69 5 3,77
Financiën, Facilitaire zaken en ICT 10 8,61 10 7,72
Personeelsplanning - -

2

1,78 Totaal 447 273,98 384 237,98

  * inclusief managementassistent regiomanagement + adm. ondersteuning secretariaat
** projectmanagers kwaliteit én nieuwe producten

SPL

  2014  
Functie Aantal medewerkers fte's
Pedagogisch werker pwp 21 7,74
Manager 1 0,67
Pedagogisch specialist/VE-coördinatie - 0,09
Coördinatie stagiairs - 0,09
Planning/peuteradministratie - 0,25

Gemiddelde omvang dienstverband in uren per week

  31.12.2013  31.12.2014
Totaal aantal dienstverbanden (exclusief 0-urencontracten) 21,96  22,31
Manager kinderopvang 31,32  30,24
Meewerkend coördinator kdv 33,48  31,29
Meewerkend coördinator bso 27  26,67
Pedagogisch specialist 29,88  29,53
Pedagogisch (flex)werker kdv 24,64  24,78
Pedagogisch (flex)werker bso 14,85  14,60
Pedagogisch (flex)werker kdv/bso 12,26  11,50
Pedagogisch (flex)werker pwp 12,54  12,91
Pedagogisch (flex)werker pwp/bso 20,16  22,91
Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv 21,24  21,07

Leeftijdsopbouw

SKA

Leeftijdscategorie Aantal per 31-12-2013 % Aantal per 31-12-2014 %
15 - 24 31 16,31% 17 4,43%
25 - 34 193 43,18% 165 42,97%
35 - 44 104 23,27% 90 23,44%
45 - 54 81 18,12% 73 19,01%
55+ 38 8,50% 39 10,16%
Totaal 447 100% 384 100%

SPL

Leeftijdscategorie Aantal per 31-12-2014 %
15 - 24 1 4,7%
25 - 34 1 0,21%
35 - 44 3 23,27%
45 - 54 10 18,12%
55+ 6 8,50%
Totaal 21 100%

Aantal mannen en vrouwen

SKA

  31.12.2013 31.12.2014
Aantal mannen 15 12
Aantal vrouwen 432 372

SPL

  31.12.2014
Aantal mannen 0
Aantal vrouwen 21

In- en uitstroom

In- en uitstroom (exclusief vakantiemedewerkers) instroom 2013 in aantal instroom 2013 in fte uitstroom 2013 in aantal uitstroom 2013 in fte instroom 2014 in aantal instroom 2014 in fte uitstroom 2014 in aantal uitstroom 2014 in fte
Pedagogisch werkers (inclusief coördinatoren, specialisten en bbl-ers) 41 6,08 122 24,55  36  3,06  73  16,69
Managers kinderopvang 0 0 0 0  0  0  5  4,78
Administratief medewerkers - - 1 0,69 - -  6  3,41
Medewerkers centraal bureau 1 0 18 10,19  -  -  9  7,2
Totaal aantal medewerkers 42 6,08 141 45,43  36  3,06  93  32,08

Ziekteverzuim

SKA

Verzuimpercentage 2013 2014
Totaal verzuimpercentage 7,22% 7,43%*
Kort verzuim 1,24%  
Middellang verzuim 8 - 42 dgn 1,28%  
Lang verzuim 42 - 365 4,7%  
> 365 dagen 0,67%  

De cijfers van de Arbodienst bleken onvoldoende betrouwbaar te zijn om een splitsing te kunnen maken in kort, middellang en lang verzuim. Het gemiddelde verzuimcijfer van 2014 is hoger dan de gestelde norm van 5,5%. In 2015 wordt er gewisseld van Arbodienst en zullen de inspanningen om op de norm te presteren geïntensiveerd worden.

SPL

Verzuimpercentage 2014  
Totaal verzuimpercentage 1,4%  

*bron: Planrad, Verzuimrapportage (exclusief zwangerschap en ziek ten gevolge van zwangerschap)

Het lage verzuimpercentage is gebruikelijk bij peuterspeelzaalwerk en heeft te maken met de beperkte omvang van de arbeidstijd per week en per jaar (40 weken).

Verlof

SKA

Verlofsoort Aantal uren 2013 Aantal uren 2014
Zwangerschapsverlof 10.338 7.473
Ouderschapsverlof 4.289 6.339
Zorgverlof 317 115
Onbetaald verlof 1.393 1.446
Calamiteitenverlof 37 36
Bijzonder verlof 1.443 1.118
Totaal 17.817 16.527

SPL

Verlofsoort Aantal uren 2014
Zwangerschapsverlof 0
Zorgverlof 6
Calamiteitenverlof 8
Bijzonder verlof 69
Totaal 83

Arbobeleid en RI&E

In 2014 hebben we géén meldingen gehad van een (bijna-)bedrijfsongeluk.

Vertrouwenspersoon

Er is dit jaar 4 keer een beroep gedaan op onze (externe) vertrouwenspersoon. De meldingen hadden een vervolgcontact en zijn naar tevredenheid van betrokkenen behandeld. De aard van de meldingen was gelegen op het gebied van de arbeidsverhoudingen en verschil van inzicht tussen manager en medewerker.

Interventies in verband met voorkomen beperken verzuim

Interventie Kosten
Arbeidsdeskundig onderzoek € 13.310
Coaching / bedrijfsmaatschappelijk werk € 4.263
Multidisciplinair traject (werkgeversmodule) € 1.947
Inzet bedrijfsarts SMO (Sociaal Medisch Overleg) € 2.524
Totaal € 22.044

Naast bovenstaande interventies worden er ook binnen het contract met onze arbodienst ArboVitale de nodige interventies uitgevoerd ter voorkoming en beperking van het verzuim.

Scholing, training en deelname aan congressen SKA en SPL

EHBO en BHV
Signaleren vermoeden kindermishandeling
Abonnement KINDwijzeracademie voor alle pedagogisch werkers
Opleiding meewerkend coördinator kdv
Training pedagogisch werkers in gebruik ouderportaal
Borging methodisch werken, waaronder:

  • VIB
  • Bijeenkomsten pedagogisch specialisten
  • Training medewerkers in Piramide en Uk & Puk
  • KINDwijzeracademie module VE

Taaltoetsen en trainingen 2 en 3 F
Baby's in de hoofdrol (w.o. KINDwijzermodule)
Techniektrainingen bso 'Professor Loep'
'Alles aan de kant, daar komt een (nieuwe) klant!' (afdeling KC, managers en coördinator)
Congres Kinderopvang a la carte
Congres Management Kinderopvang
Ouderschapstheorie
Cursus Gastvrijheid
Workshop Excell
Update training salaris
Training HR dossieropbouw en disfunctioneren

Aantal leerlingen / stagiairs 2014

SKA

   
1e halfjaar 2014 35
2e halfjaar 2014 27
hele jaar 2014 62

SPL

In totaal werd aan 8 stagiairs de mogelijkheid geboden om praktijkervaring binnen SPL op te doen: 5 leerlingen Pedagogisch Werk, niveau 3 of 4, 2 leerlingen van diverse opleidingen die een oriënterende stage volgden en 1 leerling vanuit het Praktijkonderwijs.

Dagbesteding, werkervaring en re-integratie

SKA, aantal personen

Organisatie aantal personen
Reijnaarde 1
Amerpoort 1
Amfors 3
Overig 1
Totaal 6

SPL

Er zijn gemiddeld 20-30 vrijwilligers actief binnen de SPL. Een aantal vrijwilligers is als vrijwillige assistent op de locaties aanwezig en zij ondersteunen de medewerkers bij de groepsactiviteiten. Op alle locaties zijn voorleesvrijwilligers actief: vrijwilligers die in de groepen wekelijks voorlezen uit zelf gekozen boeken. Zij lezen voor aan kleine groepjes kinderen en hebben daardoor een ondersteunende rol voor de pedagogisch werker.