Financiën

Jaarverslag 2015

Financiën

De jaarcijfers 2015 (balans en exploitatierekening) zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van SKA. De jaarrekening is opgesteld op basis van de uitgangspunten van Titel 9 Boek 2 BW. De SKA wil als maatschappelijke organisatie transparant zijn en daarom past zij in aanvulling op Titel 9 BW 2 aspecten toe van organisaties zonder winststreven (waaronder begroting en toelichtingen), welke recht doen aan de identiteit van SKA als stichting. De geconsolideerde cijfers betreffen de exploitaties van de Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) en de Stichting Peuterwerk Leusden (SPL). Hier vindt u de grondslagen van de jaarrekening. 

Op 31 maart 2016 is door Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de (geconsolideerde) jaarrekening van de SKA. De SKA realiseert haar activiteiten als maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, zoals ook is vastgelegd in de statuten. SKA is HKZ-gecertificeerd en werkt daarnaast volgens de Governance Code Kinderopvang

Positief resultaat SKA/SPL

In 2015 is bij SKA/SPL een positief resultaat na belasting behaald van € 52.374. Het resultaat over 2015 is daarmee beduidend hoger dan het negatieve resultaat na belasting in 2014 van -/- € 643.277. Dit is een direct gevolg van de effecten van de doorgevoerde reorganisatie bij de SKA in het eerste kwartaal van 2015 en een gedurende 2015 langzaam stabiliserende markt. De omzetdaling vertraagde in de loop van het jaar, mede door overname van een kinderdagverblijf in het Bergkwartier per 1 oktober 2015. Voor de kosten van de reorganisatie werd in 2014 een voorziening getroffen. Het resultaat na belastingen van de SKA bedroeg € 105.541. SPL kende een verlies van € 53.168. 

Het behaalde resultaat van de SKA is in lijn met de begroting, de gerealiseerde omzet is 0,9% lager dan begroot. De solvabiliteit steeg in 2015 van 26,6% naar 29,1%. Intern hanteert de SKA een doelstelling voor de solvabiliteit van ten minste 25%. De liquiditeitsratio bedroeg in 2015 0,7 en was daarmee gelijk aan 2014. SKA hanteert intern een liquiditeitsnorm van 1,0. De SKA voldoet aan de gestelde solvabiliteitseisen van banken en het Waarborgfonds kinderopvang ten aanzien van lopende financieringen. 

Gewijzigde financieringsafspraken 

In 2015 nam de hoeveelheid liquide middelen af met € 35.892. Met de ING en het Waarborgfonds zijn begin 2015 voor 2015 en 2016 wijzigingen in de financieringsafspraken overeengekomen. Hiermee werd de aflossingsdruk voor 2015 met € 238.000 en voor 2016 met € 44.000 verminderd. Investeringen en de uitgaven voor de reorganisatie zorgden dat het werkkapitaal ondanks de lagere aflossingsdruk licht afnam.

Omzet SKA

In 2015 nam de omzet in totaliteit af als gevolg van de lagere instroom en vraag. De teruggang in omzet ten opzichte van 2014 bedroeg € 966.694 (6,0%). In 2014 bedroeg de daling 9,2%. In 2013 bedroeg de daling 12%. De daling is een direct effect van wijzigingen in eerdere jaren in de regeling kinderopvangtoeslag en de verminderde economische situatie. In 2015 heeft de SKA hierop geanticipeerd door de opvangcapaciteit van met name kinderdagverblijven in groepen en locaties hierop aan te passen en waar mogelijk bso's in scholen met peuterwerkplaatsen/voorscholen samen te voegen en daarmee lege groepsruimtes op locaties beter te benutten. 

De omzet van de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang laat in 2015 opnieuw een daling zien ten opzichte van 2014. De omzet van de kinderdagverblijven is met 8,5% gedaald en die van de buitenschoolse opvang met 4,3%. Deze daling is een direct gevolg van een lagere vraag. De omzet van de peuterwerkplaatsen/voorscholen laat daarentegen opnieuw een groei zien, namelijk met 4,6%. 

Omzet SPL

De verlaging van de subsidie voor peuterwerk van de gemeente Leusden, de overgang naar financiering van het peuterwerk op basis van de kinderopvangtoeslag en de afname van de vraag door marktomstandigheden en demografische ontwikkelingen zorgden voor een verlies in 2015 voor SPL. Per 1 januari 2016 zijn aanpassingen in de organisatie ingezet. Het betreft inzet van medewerkers en aanpassingen van openingstijden van groepen aan de gedaalde bezetting. Vanaf september 2015 namen de inkomsten uit ouderbijdragen toe. Het aandeel kinderen dat nog onder de oude ouderbijdragetabel van de gemeente viel, nam in 2015 langzamer af dan verwacht . Hiervoor werd echter minder subsidie ontvangen bij een lagere ouderbijdrage.

Bedrijfskosten 

De personeelskosten bedroegen in 2015 67,0% van de omzet. Ze namen af met 13,7% (€ 1.622.254) door de reorganisatie en door de stringente aandacht voor de inzet van medewerkers in relatie tot het aantal aanwezige kinderen.

De huisvestingskosten waren in 2015 nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. Ze bedroegen 18,4% van de omzet. 

De afschrijvingskosten bedroegen in 2015 € 880.906 en zijn daarmee € 33.096 lager dan in 2014. Ze zullen in 2016 en 2017 verder afnemen door de terughoudendheid in nieuwe investeringen in de afgelopen jaren en het volledig afgeschreven zijn van in het verleden gedane investeringen. 

De inventariskosten waren in 2015 € 1.121 hoger dan in 2014 en bedroegen € 74.121. De verzorgingskosten waren in 2015 € 25.031 lager dan in 2014 en volgden daarmee de daling in omzet en kindaantallen. De kantoorkosten waren in 2015 € 11.244 lager dan in 2014. 

De algemene kosten waren in 2015 € 26.209 hoger. Het bedrijfsresultaat is in 2015 met € 898.773 gestegen ten opzichte van 2014 en bedraagt € 204.049. De daling in omzet met € 966.694 is voor € 1.865.467 gecompenseerd door lagere bedrijfskosten, wat tot een forse verbetering van het bedrijfsresultaat in 2015 leidde. 

Financieringskosten

De rentelasten bedroegen in 2015 € 123.756, de rentebaten voor creditgelden namen af, de rentelasten waren door reguliere aflossingen en renteherzieningen echter lager. In 2015 is voor een lening de renteconditie herzien. Hierbij is de rente voor deze lening voor drie jaar vastgelegd op een gemiddeld rentepercentage van 3,9%. In 2016 lopen geen renteperiodes af. 

Risico’s

Het risico op oninbare vorderingen wordt sterk beperkt door incassering van de ouderbijdragen in de maand voorafgaand aan de dienstverlening en actieve monitoring van openstaande vorderingen. Voor risico van openstaande vorderingen uit voorgaande jaren is een voorziening gevormd. 

In 2015 heeft de overheid voor 2016 de maximale uurprijs waarover kinderopvangtoeslag wordt berekend verhoogd met 0,7%. Daarnaast zijn de inkomensklasses geïndexeerd en zijn de kinderopvangtoeslagpercentages verhoogd. Dit leidt voor alle ouders tot een verhoging van de overheidsbijdrage in de kosten voor kinderopvang. Dit heeft een positief effect op de vraag naar kinderopvang en heeft het risico van een verdere daling van de vraag naar kinderopvang verkleind. 

Daarnaast wordt de maatschappelijke meerwaarde van kinderopvang steeds breder erkend.

Verwachtingen 2016

Voor 2016 wordt een beperkte groei in omzet verwacht. De nieuwe locatie Harlekijn en de nieuwe locatie Het Baken in Nijkerk dragen bij aan deze groei. Ook wordt een nieuwe bso-locatie in de voormalige pastorie van de Ansfriduskerk geopend. Naast deze groei door uitbreiding wordt een beperkte autonome groei van 1% van de andere locaties verwacht. De daling in de instroom van 0-jarigen heeft zich in 2015 gestabiliseerd. Van de nieuwe aanmeldingen van kinderen voor kinderdagverblijf is circa de helft 0 jaar. 

Voor 2016 heeft de gemeente Amersfoort subsidie beschikbaar gesteld voor voorschoolse educatie voor kinderen met Recht op deelname VE, voor peuters van wie de ouders niet voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen en voor zorgkinderen in de bso. Verwacht wordt dat er in 2016 een nieuwe tender uitgezet wordt voor VE-activiteiten voor kinderen met Recht op deelname VE.

In de begroting 2016 wordt een resultaat verwacht van € 122.000 na belastingen. De ontwikkelingen in vraag worden continu gemonitord om een goede balans met de personeelsinzet te realiseren. 

In 2016 worden naar verwachting voor circa € 450.000 investeringen gedaan ten behoeve van vervanging van inventaris, groot onderhoud e.d. Er wordt naar verwachting een ruimschoots positieve kasstroom gerealiseerd. Voor de investeringen is geen uitbreiding van de kredietfaciliteit nodig. In februari 2016 is een kinderdagverblijf in Leusden overgenomen, wat zorgt voor aanvullende (niet begrote) omzetgroei. 

De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2016 bevestigen een licht herstellende markt. Aan het herstel dragen de verhoging voor ouders van de kinderopvangtoeslag per 2016 bij, evenals een lichte daling van de werkloosheid door verbetering van de economie.