Balans-activa

Jaarverslag 2015

Balans per 31 december 2015

in euro, geconsolideerd

(na voorstel winstbestemming)

Activa

  SKA   SPL   SKA geconsolideerd 
  31-12-2015   31-12-2015   31-12-2015   31-12-2014
VASTE ACTIVA  €    €    €    €
               
Immateriële vaste activa              
Ontwikkelingskosten 64.030   -   64.030  
               
Materiële vaste activa              
Grond 948.092   -   948.092   948.092
Gebouwen en verbouwingen 4.314.246   9.648   4.323.894   4.581.455
Inventaris 342.254   648   342.903   411.794
ICT 356.722   10.661   367.384   541.472
Activa in uitvoering 33.964   -   33.963   -
  5.995.278   20.957   6.016.236   6.482.813
               
Financiële vaste activa              
Latente belasting 210.496   -   210.496   256.386
               
VLOTTENDE ACTIVA              
               
Vorderingen              
Debiteuren 99.251   54.114   153.365   125.498
Belastingen en premies sociale verzekeringen 30.600   -   30.600   24.115
Overige vorderingen en overlopende activa 720.819   33.461   720.663   639.961
  850.670   87.575   904.628   789.574
               
Liquide middelen 1.010.853   79.589   1.090.441   1.331.346
               
TOTAAL ACTIVA 8.131.327   188.121   8.285.831   8.860.119