Balans-passiva

Jaarverslag 2015

Balans per 31 december 2015

in euro, geconsolideerd

(na voorstel winstbestemming)

Passiva

  SKA   SPL   SKA geconsolideerd
  31.12.2015   31.12.2015   31.12.2015   31.12.2014
EIGEN VERMOGEN   €     €     €     €
Stichtingskapitaal -   69.586   69.586   69.586
Algemene reserve 2.329.026   12.957   2.341.988   2.258.113
Bestemmingsreserve -   -   -   31.501
  2.329.026   82.543   2.411.574   2.359.200
               
VOORZIENINGEN              
Voorzieningen 69.873   -   69.873   370.725
               
               
LANGLOPENDE SCHULDEN              
Leningen 2.759.200   -   2.759.200   2.995.050
               
KORTLOPENDE SCHULDEN              
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 200.350   -   200.350    92.650
Crediteuren 453.484   10.242   463.726   708.865
Belasting en premies sociale verzekeringen 252.381   33.166   270.398   295.564
Overige schulden en overlopende passiva 2.067.013   62.170   2.110.710   2.038.065
  2.973.228   105.578   3.045.184   3.135.144
               
TOTAAL PASSIVA 8.131.327   188.121   8.285.831   8.860.119