Medewerkers

Jaarverslag 2015

Medewerkers

Aanpassingen als gevolg van ‘SKA in beweging’

Vanwege de noodzakelijke aanpassingen van de organisatie in verband met de dalende vraag naar kinderopvang namen we in 2015 afscheid van een 7-tal medewerkers van het centraal bureau, 6 managers kinderopvang (2 konden intern worden herplaatst) en 17 pedagogisch werkers met een vaste aanstelling (9 konden intern worden herplaatst in een andere functie). Daarnaast hebben 9 pedagogisch werkers op vrijwillige basis gebruik gemaakt van het Sociaal Plan. Zij maakten daarmee plaats voor andere pedagogisch werkers. Een groot deel van de vertrokken medewerkers heeft inmiddels een andere baan gevonden; een aantal is zelfstandig ondernemer geworden. Uiteraard zijn wij erg blij dat het zoveel collega’s gelukt is een mooie, nieuwe uitdaging te vinden.

Flexpool
Voorafgaand aan de gedwongen ontslagen hebben we eerst alle tijdelijke en flexibele (oproep)krachten moeten laten gaan. De wetgeving van UWV schrijft dit voor. Dat betekende dat we vanaf het tweede kwartaal 2015 een geheel nieuwe schil aan medewerkers met flexibele (oproep-) contracten moesten opbouwen. De werving en selectie heeft in 2015 dan ook voornamelijk in het teken gestaan van het opnieuw opbouwen van een goede flexpool.

medewerkers in overleg

Nieuwe functie - VE-specialist

Eind 2014 besloten we tot de introductie van een nieuwe functie: VE-specialist. De VE-specialist houdt zich met name bezig met het verdiepen en borgen van het ontwikkelings- en opbrengstgericht werken op de peuterwerkplaatsen en voorscholen. De VE-specialist neemt haar collega’s hierin mee zodat we op een hoogwaardige wijze VE-programma’s uitvoeren en kinderen met recht op VE begeleiden. Alle VE-specialisten zijn HBO-geschoold. Begin 2015 startten de eerste 9 VE-specialisten. In juni 2015 besloten we het aantal VE-specialisten met nog eens 6 uit te breiden.

Nieuwe collega’s verwelkomd 

Door de overname van Mickey’s Bergkwartier, nu de Bergkei, verwelkomden we per 1 oktober 2015 10 nieuwe collega’s. Daarnaast konden we nog 5 collega’s van andere vestigingen van voorheen Mickey’s een baan bieden binnen de SKA.

Nieuwe Arbodienst 

Vanaf 1 maart 2015 werken we samen met een nieuwe Arbodienst: Argo advies. Met Argo advies hebben we als doelstelling gesteld het verzuim naar beneden te brengen. Dat is gelukt. Het aantal langdurige verzuimdossiers is fors gedaald, evenals de meldingsfrequentie, en het overall verzuimpercentage. Het verzuimpercentage daalde van 7,43% in 2014 (en 7,22% in 2013) naar 5,75% over heel 2015. Heel 2015 liet een dalende trend zien.

Scholing en training 2015

Ondanks de beperkte financiële middelen hebben we binnen de SKA (en SPL) toch ruim aandacht weten te besteden aan het scholen en trainen en daarmee aan de ontwikkeling van onze medewerkers. We hebben zoveel mogelijk aangesloten op het thema van het jaarwerkplan 2015, bijvoorbeeld door het trainen van onze pedagogisch specialisten en overige medewerkers in de omgang met baby’s. Met behulp van de gemeentelijke subsidie en BKK-subsidie hebben we een prachtig scholingsprogramma weten te maken en uit te voeren en onze medewerkers volop weten op te leiden in voorschoolse educatie en interactievaardigheden.

Naast de jaarlijks verplichte trainingen als EHBO en BHV, en de scholing in het kader van onze organisatiedoelstellingen, hebben veel medewerkers zich in 2015 laten inspireren op congressen en seminars. Ook hebben medewerkers deelgenomen aan de scholings-/omscholingsprogramma’s die met een gedeeltelijke subsidie aantrekkelijk werden aangeboden door FCB. Daarnaast hebben wij vanaf de tweede helft van 2015 een aantal inspirerende workshops aan onze medewerkers geboden. 

Aanpassingen SPL

In verband met het dalende aantal kinderen en een andere wijze van financiering was het ook binnen SPL nodig aanpassingen te doen in de organisatie(structuur). Hiertoe is het plan ‘SPL in beweging’ gemaakt, dat in de zomerperiode is besproken met de WNV (werknemersvertegenwoordiging) van SPL. Doelstelling van het plan was behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid en het voorkomen van gedwongen ontslagen. Gelukkig hebben we alle medewerkers van SPL kunnen behouden; wel moesten zij op andere dagdelen, tijdstippen en/of in een aantal situaties op andere locaties gaan werken. 3 SPL-medewerkers zijn vanaf 1 januari 2016 gedetacheerd bij de SKA. Ook de andere aanpassingen zijn per 1 januari 2016 ingezet.