Ontwikkelingen

Jaarverslag 2015

Ontwikkelingen 

Landelijke ontwikkelingen

Op landelijk niveau wordt er op een aantal dossiers gewerkt aan verbetering: een nieuwe financieringswijze voor de kinderopvang, een nieuw kwaliteitskader voor toezicht en inspectie, en de harmonisatie van wetgeving voor peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Dit laatste heeft heel wat voeten in de aarde. De landelijke en lokale overheid verschillen bijzonder van mening over de wijze van financiering. Lokale politici willen graag meer directe zeggenschap vanuit hun verantwoordelijkheid voor de transitie jeugdzorg, de lokale jeugdagenda en de WMO. 

De negatieve effecten van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag worden inmiddels ook door de landelijke overheid erkend. Ze werden vanaf 1 januari 2016 gelukkig weer enigszins hersteld. Hoewel dat goed nieuws is voor huidige ouders, is daarmee nog niet het vertrouwen van ouders zodanig hersteld dat er sprake zal zijn van snelle groei. Daarvoor is de inkomenspositie van ouders met jonge kinderen in het algemeen nog te kwetsbaar. Wij verwachten in 2016 ook geen groei maar een min of meer stabiele situatie en een licht verbeterde bezettingsgraad.  

Beweging Kindcentra 2020

Net als in 2014 was de SKA ook in 2015 sterk betrokken bij de beweging Kindcentra 2020. De bestuurder van de SKA is lid van de regiegroep. De beweging streeft naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar én pleit voor een ontwikkelrecht voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. Daartoe moet onder andere veel regelgeving worden aangepast, de huisvesting moet worden getransformeerd, er moeten nieuwe functies ontwikkeld, nieuwe juridische modellen ontworpen en financiële kaders worden uitgedacht.  

De beweging heeft haar uitgangspunten en de uitwerking tot nu toe gebundeld in het boek ‘Kindcentra 2020, een realistisch perspectief’. Het boek is op een geslaagd congres aangeboden aan de voorzitter van de SER, mevrouw Hamer. Op het congres waren alle fractiespecialisten aanwezig en zij hebben naar aanleiding van deze bijeenkomst een motie ingediend waarin zij de minister opdragen te onderzoeken welke belemmeringen er weggenomen moeten worden. Deze motie is aangenomen.

De regiegroep is er op gericht om zoveel mogelijk van het gedachtegoed in de volgende verkiezingsprogramma’s terecht te laten komen. Deze worden in 2016 geschreven in verband met de verkiezingen in 2017.  

KINDwijzer

KINDwijzer is een coöperatieve vereniging van regionale en grootstedelijke kinderopvangaanbieders. De SKA is vanaf de oprichting in 2006 lid. De afgelopen twee jaar heeft er een koerswijziging plaatsgevonden. De ambitie blijft om de kinderopvang op een hoger plan te brengen: ‘Kinderopvang is goed voor kinderen, ouders en samenleving’. Kindontwikkeling is het centrale thema en de vorming van integrale kindcentra leidend. KINDwijzer nieuwe stijl wil een landelijk netwerk zijn van innovatieve en marktbepalende maatschappelijke ondernemingen die in hun eigen werkgebied bij uitstek samenwerkingspartners zijn voor gemeentes, basisonderwijs, zorg en welzijn.  

KINDwijzer en haar zusterorganisatie KIK hebben eind 2015 een brandbrief naar de brancheorganisatie gestuurd met het verzoek over te gaan naar een federatieve structuur, met als doel de stem van de maatschappelijke organisaties voldoende te laten horen. Dat is afgelopen jaren namelijk onvoldoende het geval geweest.  
 

Ontwikkelingen in de gemeente Amersfoort 

Peuterwerk

In het voorjaar  van 2015 liet de gemeente weten voornemens te zijn om de gemeentelijke bijdrage voor peuters die geen recht op deelname voorschoolse educatie hebben en van wie de ouders geen recht op kinderopvangtoeslag hebben, geheel te stoppen. Met een bijdrage van de SKA tijdens een inspreekronde en een brandbrief vanuit de SKA aan alle fractiespecialisten is deze bezuiniging uiteindelijk niet doorgegaan. 

De raad heeft de wethouder middels een motie gevraagd in 2016 te komen met een overzicht van effecten op de menging van peuters vanuit verschillende financieringsstromen. In 2016 wordt opnieuw de balans opgemaakt. Gelukkig heeft minister Asscher inmiddels landelijk 60 miljoen toegezegd voor peuters die tussen wal en schip vallen. Deze geldstroom kan zeer waarschijnlijk worden ingezet om de bedoelde peuterplaatsen structureel te behouden. 

Transitie jeugdzorg

De transitie jeugdzorg is nog in volle gang. Amersfoort heeft de jeugdzorg ondergebracht in de wijkteams. Als SKA hebben wij een signalerende rol als het gaat om zorg rond kind en/of gezin. Vanuit die rol verwijzen wij naar het wijkteam. De wijkteams richten zich op alle leeftijdsgroepen en op zorg in brede zin. Wij zijn daarom blij dat we daarnaast gebruik kunnen maken van de diensten van Youké. Youké is namelijk gespecialiseerd in het jonge kind. Deze specialistische ondersteuning wordt gefinancierd door de gemeente Amersfoort en is vrij toegankelijk voor alle kinderopvangvoorzieningen in Amersfoort.

De gemeente is in 2015 begonnen met het versterken van de sociale basisinfrastructuur (SBI). Daartoe zijn er van alle wijken zogenaamde wijkscans gemaakt. Deze geven inzicht in de kracht van de SBI in de betreffende wijk en in het stedelijke voorzieningenniveau binnen de SBI. 

ABC (Amersfoortse Brede Combinatiescholen)

Stichting ABC, waarvan de SKA bestuurslid is, werkt per wijk aan de verbinding tussen thuis, school/kinderopvang en de buurt. De kernpartners zijn onderwijs, kinderopvang en welzijn. Er wordt samengewerkt met alle organisaties die zich op welke wijze dan ook bezighouden met de ontwikkeling van kinderen van 0 – 12 jaar. Daarmee speelt ABC eigenlijk ook een rol in bovengenoemde sociale basisinfrastructuur, met name als het gaat om kinderen van 0-12 jaar. Uit de wijkscans komt naar voren dat er in iedere wijk wel vraagstukken liggen op het terrein van opvoeding en ontwikkeling. De wijze waarop daarmee wordt omgegaan is per wijk verschillend. De ABC-gedachte werkt in een aantal wijken goed. 

De subsidie voor ABC is overeind gebleven en het bestuur maakt begin 2016 de balans op. De verbindingen zijn gelegd en in sommige wijken wordt er vanuit het budget van alles georganiseerd om de verbinding te onderhouden. In andere wijken wordt er weinig tot niets ondernomen en in een aantal wijken lijkt het aan menskracht te mankeren. Het ABC-bestuur is van mening dat we toe zijn aan een volgende stap en zal daartoe de missie voor de komende jaren herzien, dan wel aanscherpen. Uiteraard in overleg met de gemeente. 

De inspiratiebijeenkomst voor alle betrokkenen van de ABC, in september, was inhoudelijk geïnspireerd op diversiteit en de verbinding met ouders. Een goed bezochte bijeenkomst, die door alle deelnemers buitengewoon goed gewaardeerd werd. Er zijn afspraken gemaakt voor vervolgacties.  

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

In 2015 hebben de LEA-partners (onderwijs, opvang, zorg en welzijn) het nieuwe vierjarenplan ‘Allemaal opvoeders; een solide basis voor jeugd in Amersfoort’ ontwikkeld. In allerlei sessies is nagedacht over de speerpunten voor de komende jaren. De uitvoeringsplannen zijn in het najaar opgesteld.

2015 was een bijzonder jaar voor de gemeente Amersfoort. Tot aan de zomer stond de gemeente onder een lichte vorm van financieel toezicht door de provincie. Alle beleidsambtenaren zijn in het voorjaar vooral bezig geweest met de financiële huishouding van de gemeente Amersfoort. Ondanks dat is er toch een plan ontwikkeld waarmee we voor de komende vier jaar weer een gevulde agenda voor samenwerking hebben. De SKA is in de LEA vooral betrokken vanwege ABC, de voorschoolse educatie, de transitie jeugdzorg en de totstandkoming van de sociale basisinfrastructuur. Passend onderwijs en doorlopende ontwikkelingslijnen zijn daarbij belangrijke raakvlakken. 

Bestuurlijk overleg wethouder en kinderopvangorganisaties

In Amersfoort hebben de kinderopvangorganisaties normaal gesproken halfjaarlijks een formeel overleg met de wethouder en de beleidsambtenaar. Er is in 2015 door omstandigheden slechts één keer zo’n bestuurlijk overleg gehouden. Het kwaliteitsconvenant is geüpdatet maar door hierboven genoemde omstandigheden nog niet ingevoerd. We hebben besloten de invoering nog een jaar op te schuiven. Het financieel toezicht door de provincie en de daaruit voortvloeiende bezuinigingsoperatie, en de opvang van vluchtelingen vroegen veel tijd en aandacht van de lokale politiek. Het is prettig dat het financieel toezicht voor de gemeente Amersfoort achter de rug is en dat er weer doorgewerkt kan worden aan nieuwe doelen. 
 

Ontwikkelingen binnen de organisatie

Ons jaarthema was in 2015 ‘Nieuw Elan’. Dat was ook wat we nodig hadden om door de laatste reorganisatieronde heen te komen en de blik weer op de toekomst te kunnen richten. En dat hebben we kunnen doen door de uiterste inspanning van iedereen. Aan het eind van het jaar hebben we een klanttevredenheidsonderzoek gehouden en ondanks alle gebeurtenissen in de afgelopen jaren scoort de SKA op vrijwel alle onderzochte onderdelen hoger dan in 2012. Dat voelt echt als een enorm cadeau.  

Integrale kindcentra

Zoals aangekondigd in ons strategisch beleidsplan werken wij met kleine stapjes richting de ontwikkeling van integrale kindcentra, waarin onderwijs en kinderopvang geïntegreerd samenwerken. In Nijkerk starten we in 2016 een kinderdagverblijfgroep, een bso en een voorschool in de nieuwbouw van basisschool Het Baken. Onze intentie is om samen met de school een kindcentrum te vormen.impressie van het Baken in Nijkerk met Annegreet van dijk en Rinie Peters
We gaan ook met basisschool de Vlindervallei de samenwerking versterken richting een kindcentrum. Momenteel zijn voorschool de Kleine Vlinder en bso de Vlinderstruik al in de school gevestigd. We zoeken naar een locatie in de zeer nabije omgeving om ook dagopvang te kunnen realiseren.   

Kinderdagverblijven

Helaas hebben we in 2015 kinderdagverblijf Tuijl moeten sluiten. De kinderen vangen wij nu op in kinderdagverblijf Binnenstebuiten, ook in Hooglanderveen. In Randenbroek hebben wij een nieuw kinderdagverblijf geopend: Harlekijn. Dit kinderdagverblijf vormt samen met voorschool Harlekijn en bso Ondersteboven ‘kindercentrum Harlekijn’. Het kindercentrum werd feestelijk geopend door Tweede Kamerlid Tjitske Siderius

Ten slotte hebben we in 2015 via een overname kinderdagverblijf de Bergkei erbij gekregen. Daar zijn we heel blij mee. 

Baby’s in de hoofdrol 
Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen dat de kwaliteit van de opvang van baby’s in het kinderdagverblijf verbeterd kan worden. In 2014 en 2015 hebben wij daarom extra aandacht besteed aan dit thema. Alle medewerkers hebben scholingsmodules omtrent baby’s gevolgd en de pedagogisch specialisten zijn extra getraind in interactie met baby’s. Er zijn speciale babyruimtes in de groepsruimtes ingericht. We merken dat het belangrijk is om speciale aandacht te blijven richten op de baby’s. 


Voorschoolse educatie

Al onze kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen zijn inmiddels geregistreerd (in het LRKP) als locatie waar ook voorschoolse educatie wordt aangeboden. Het door ons overgenomen kinderdagverblijf de Bergkei zal zich in 2016 ook ontwikkelen tot vestiging waar kinderen met een Verklaring deelname VVE terecht kunnen.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat de betrokkenheid van ouders bij de VE nog verbetering behoeft. In 2016 zetten we hier op in en ook op het verder versterken van de interactievaardigheden van onze medewerkers, met name als het gaat om spelbegeleiding en spelverrijking. De VE-specialisten zullen zich verder bekwamen in het stimuleren van zelfregulatie bij peuters. Kinderen die goed in staat zijn zelfsturing te geven aan hun gedrag hebben daar ook op zeer lange termijn veel baat bij, blijkt uit onderzoek. Daarnaast vindt in 2016 nog een grote evaluatie plaats van alle aspecten rondom voorschoolse educatie. 

Buitenschoolse opvang

De bso-medewerkers hebben in 2015 weer een aantal aantrekkelijke activiteitenprogramma’s georganiseerd. In de eerste maanden stond het thema ‘Heel SKA bakt!’ centraal. Een van de hoogtepunten was de samenwerking met Resto VanHarte. De oudste kinderen van onze bso’s bereidden een driegangendiner voor hun vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes. 

Op een aantal bso’s besteedden we aandacht aan de Antipestweek. Ook deden weer zo’n 80 enthousiaste achtplussers mee aan de actie Schaatsen voor water. Ze schaatsten een bedrag van maar liefst € 1.938,90 bij elkaar. 

In 2016 staan de volgende thema’s op het programma: 'Duurzaamheid, Gezond en Fit', 'Natuur', 'Sport', 'Lezen en schrijven', 'Samen op de Wereld'. Het activiteitenprogramma wordt door de bso-coördinatoren in tegenstelling tot voorgaande jaren alleen nog voor de schoolvakanties centraal voorbereid; in de schoolweken vullen de medewerkers – in overleg met de kinderen zelf – het programma. 

We willen de bso-vakantieprogramma’s beter bekend maken bij ouders en kinderen. Niet alleen bij die kinderen die al naar de bso gaan maar ook voor andere kinderen in de wijk. Daar waar mogelijk zullen we gebruik maken van het ABC-budget om activiteiten voor alle kinderen in de wijk te organiseren.

Naast muziekles en zwemles onder bso-tijd, gaan we in 2016 ook de eerste stappen zetten als het gaat om huiswerkbegeleiding.

 logo resto van harteSamenwerking met Resto VanHarte
Na ‘Heel SKA bakt!’ hebben SKA en Resto VanHarte hun samenwerking voortgezet. Elke maand gaat een groep bso-kinderen naar Resto VanHarte; de oudsten bereiden een maaltijd voor, de jongsten krijgen een leuke workshop aangeboden. De medewerkers van SKA en SPL sloten het jaar af met een gezamenlijke maaltijd per stadsgebied.  

Huisvesting 

Wij hebben in 2015 een aantal ruimtes aangepast voor ander gebruik. We zijn meer gaan onderverhuren, bijvoorbeeld aan kraamzorgorganisatie Handle with Care die een winkel/adviespunt in kindercentrum Uit de Kunst geopend heeft en aan Humanitas waarvan het regiokantoor nu op de benedenverdieping van ons centraal bureau gehuisvest is. In 2016 huisvesten wij ook het kantoor en een klein verkooppunt van Handle with Care in ons centraal bureau. Ons centraal bureau wordt veel gebruikt voor landelijke vergaderingen van diverse (kinderopvang)organisaties Wij bieden in diverse wijken onderdak aan Mamacafé’s.  

Meer gemak

Het ontzorgen van ouders is een van onze uitgangspunten in de dienstverlening. Dit doen we onder andere met onze gemaksdiensten. Op kinderdagverblijf de Krakeling zijn we gestart met het uitlenen van ontwikkelingsgericht speelgoed. We gaan in 2016 door met de uitrol van nog meer gemaksdiensten, We denken bijvoorbeeld aan het kindercentrum als afhaalpunt voor pakketjes en uitleen van themakisten voor verjaardagfeestjes. Voorwaarde is dat ze los staan van onze eigen dienstverlening en de pedagogisch werkers dus geen extra werk kosten. 

Sommige extra diensten betekenen gemak voor ouders maar hebben ook ontwikkelingswaarde voor kinderen. Voorbeelden zijn de zwemlessen en muzieklessen onder bso-tijd, de huiswerkbegeleiding op de bso en de speelgoeduitleen.

Iedere gemaksdienst wordt geëvalueerd op effectiviteit en de te plegen inzet door eigen medewerkers. We gaan ouders verder bevragen op hun behoefte aan gemaksdiensten. 

Kracht van herhaling

In 2016 gaat onze aandacht vooral uit naar het bestendigen, en het ophalen en herhalen van goed gebleken werkwijzen. Alleen dan weer een tree hoger, een spade dieper en nog meer in de genen van onze medewerkers. Wij gaan uit van een tamelijk inhoudelijk gericht jaar, waarbij we weer meer dan in de afgelopen jaren naar ouders (via onze medewerkers) en potentiële klanten onze visie uitdragen. 

Financieel gezien zullen we in 2016 nog voorzichtig moeten zijn. Het eigen vermogen en vooral de liquiditeit van de organisatie zijn nog niet weer helemaal op peil.