Raad van Toezicht

Jaarverslag 2015

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht kwam in 2015 totaal 7 keer bijeen. De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was in 2015 als volgt:  

 • Dhr. J.A. van Hell - lid en voorzitter. Arjan van Hell is beleidsmedewerker bij de schoolvereniging Educatis. Hij is sinds 27 april 2010 lid van de Raad van Toezicht van de SKA. Zijn huidige zittingstermijn loopt tot 27 april 2018. Specifiek kennisgebied: onderwijs. 

 • Dhr. H. van Campen – lid en vice-voorzitter. Hugo van Campen is werkzaam bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants als beleidsmedewerker vaktechniek. Daarnaast houdt hij zich bezig met het verstrekken van bedrijfseconomische en fiscale adviezen. Met ingang van 1 september 2015 maakt Hugo deel uit van het bestuur van de PCBO in Soest/Baarn in een toezichthoudende functie. Hij is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 februari 2016. Specifiek kennisgebied: financiën.

 • Dhr. M.H.M. Jansen – lid. Martijn Jansen is partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Hij is sinds 1 mei 2008 lid van de Raad van Toezicht van SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 mei 2016. Daarnaast is Martijn bestuurslid bij Ieder(in). Specifieke kennisgebieden: (financiële) dienstverlening en organisatieontwikkeling. 

 • Dhr. P. Bouwman – lid. Peter Bouwman is eigenaar van Bouwman Bestuur Toezicht en Advies. Hij is lid sinds 1 januari 2014. Functies zijn onder andere bestuurslid van Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld, de Stichting Flying Circus.nl en de Stichting Vrienden van BOEi. Daarnaast is Peter voorzitter van de Adviescommissies van de Jessica Investeringsfondsen en adviseur bij onder andere projecten op het gebied van Cultureel Erfgoed/monumenten. Specifieke kennisgebieden: financiën en vastgoed. Zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 januari 2018. 

 • Mw. M.M.H. Streng – lid. Moniek Streng heeft in haar loopbaan ruime managementervaring opgedaan in het brede veld van zorg en welzijn, met name in de jeugdzorg, en in 2013/2014 ook in de gehandicaptenzorg. In 2015 was Moniek directeur van Federatie Opvang. Daarnaast is Moniek vanuit haar eigen bedrijf werkzaam als interim manager. Specialismen van Moniek zijn onder meer: verandermanagement, procesmanagement, organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Zij is lid sinds 1 januari 2014. Haar huidige zittingstermijn loopt tot 1 januari 2018. 

Besproken onderwerpen

Naast de gebruikelijke onderwerpen uit de jaarcyclus, te weten jaarwerkplan 2015, jaarrekening en jaarverslag 2014, accountantscontrole, begroting 2016 en de maandrapportages, zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
 • Strategisch beleidsplan 2016-2020 ‘Op weg naar kindcentra
 • Reorganisatie
 • Benoemen nieuwe accountant
 • Vaststellen profiel RvT-leden in verband met werven van twee nieuwe RvT-leden
 • Benoemen van nieuw RvT-lid (mw. L. (Lonneke) van der Zee) met ingang van 1 januari 2016
 • Voorbereiding vertrek directeur-destuurder in 2016
 • Continuïteit financiëring
 • Overname vestigingen van andere lokale aanbieders
 • Ontwikkelingen binnen de brancheorganisatie
 • Ziekteverzuim
 • Personele ontwikkelingen binnen de organisatie
 • Discussie aan de hand van stellingen over de rol en positie van de SKA binnen een veranderende wereld van de kinderopvang.

Jaargesprek met de directeur-bestuurder

Dhr. H. van Campen en dhr. J.A. van Hell voerden het jaargesprek met de directeur. Van beide kanten werd het gesprek als positief ervaren.

Aangekondigd vertrek van de directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder heeft aangekondigd de organisatie per 1 juli 2016 te verlaten vanwege het bereiken van de prepensioengerechtigde leeftijd. In dit kader heeft de RvT in de laatste maanden van het jaar 2015, na een selectieprocedure, een overeenkomst gesloten met Crown Gillmore. Deze organisatie zal de RvT begeleiden bij de werving- en selectieprocedure van een nieuwe directeur-bestuurder. Deze procedure is gestart in januari 2016. 

Zelfevaluatie Raad van Toezicht

In november heeft er een zelfevaluatie plaatsgevonden. Tijdens deze evaluatie is in een positieve sfeer zowel het functioneren van de RvT als geheel als van de individuele leden besproken. Van dit gesprek is een verslag opgesteld, dat is gedeeld met de directeur-bestuurder.

samen een boek lezen op het plein van Villa Blanca

Contact met de organisatie

De RvT-leden hebben in tweetallen de volgende geledingen van de organisatie bezocht: de centrale oudercommissie, de ondernemingsraad en het managementteam. Bij deze bezoeken werd steeds de rol van de Raad van Toezicht binnen de SKA en de verhouding met de directeur-bestuurder besproken. Van alle bezoeken is een schriftelijk verslag gemaakt. Deze bezoeken zijn als zeer positief ervaren door de leden van de Raad van Toezicht. 

Externe contacten

Mevrouw M. Streng bezocht op 24 maart 2015 een bijeenkomst van de NVTK (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang). Het onderwerp van deze bijeenkomst was: ‘Innovatie in de kinderopvang: Kinderopvang 2.0’ Inspiratie uit de praktijk in kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs. 

De heer P. Bouwman heeft het jaarcongres van de NVTK bijgewoond.

De heren H. van Campen en P. Bouwman hebben gesproken met de externe accountant inzake de jaarrekening en zijn aanwezig geweest bij gesprekken met de ING-bank. Deze gesprekken hebben tot continuering van de financiering geleid.