VE en bso-extra

Jaarverslag 2015

Bso-extra en voorschoolse educatie

De SKA is een maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat wij ons sterk maken voor alle kinderen van Amersfoort en dus ook een bijdrage leveren aan het jeugdbeleid in Amersfoort. De bso-extra voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben en het peuterwerk waar kinderen mét en zonder risico op ontwikkelingsachterstand, uit de wijk én van het kinderdagverblijf samen spelen zijn daar goed voorbeelden van.

Bso-extra 

De bso-extra is in het kader van de transitie jeugdzorg inmiddels ook in een transitiefase gekomen. Er zijn op dit moment nog steeds vier bso-extra’s in Amersfoort: twee van SKA en twee van Partou. Binnen dit project zijn 16 kindplaatsen beschikbaar, verspreid over 4 locaties in de stad. Hiervan kunnen jaarlijks 24 - 40 kinderen gebruikmaken. Kinderen worden gemiddeld 2 dagdelen per week geplaatst. De bezetting op de bso-extra laat een wisselend beeld zien over het jaar (door in- en uitstroom kinderen). Er waren in totaal 22 kinderen geplaatst. De maximale plaatsingscapaciteit per dag is 4 kinderen per locatie. Deze wordt op maandag, dinsdag en donderdag gemiddeld genomen over het jaar redelijk behaald (gemiddeld 64%). Op woensdagen en vrijdag is dit aanzienlijk minder (25%). Dit sluit aan bij wat we bij reguliere bso’s zien. 

Uitbreiden basisvoorzieningen

In 2015 is verder gewerkt aan verstevigen en uitbreiden van de basisvoorzieningen. Door het ombouwen van de naschoolse dagbehandeling door Youké zijn er naast bso-extra ook 'bso op maat'-trajecten gestart. Dit zijn behandelingstrajecten met ouderbegeleiding binnen reguliere bso’s. Omdat dit versterking van de reguliere pedagogische voorzieningen vraagt, is er coaching on the job ingezet en zijn certificeringstrajecten gestart binnen reguliere voorzieningen. Hiermee heeft het werkveld zich breder toegerust voor opvang van kinderen met zorgvraag binnen de bso. Ook is een concrete start gemaakt met de samenwerking met het onderwijs, door middel van samenwerkingsverband de Eem.

Begeleiding op maat

Kinderen met zorg krijgen steeds meer begeleiding op maat en op de plek waar ze zich bevinden. Vanuit de basisinfrastructuur kan via het wijkteam extra ondersteuning geboden worden en indien nodig kan specialistische hulp worden toegevoegd. Om een stevige basisstructuur te kunnen bieden binnen de bso is extra inzet van personeel een voorwaarde (in de vorm van ‘extra paar handen’ of door toevoegen van specialistische kennis). Alleen dan kan de bso direct de begeleiding aan het kind bieden. Waar nodig wordt ondersteuning vanuit de jeugdzorg ingezet. Juist dit samenwerken van professionals (formeel en informeel: elkaar kennen en weten te vinden) is een belangrijke factor voor succes. 

samen bouwen aan een stellarium

Van ‘zorg speciaal’ naar ‘zorg nabij’

In 2016 werken we verder toe naar ‘Zorg nabij’. Wij realiseren dit door op bso-locaties waar de kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, de basisstructuur te verstevigen. Dit gebeurt door bredere inzetbaarheid van de ‘bso-extra’-medewerkers. Een soort ambulante begeleiding – met name van de medewerkers van de betreffende locatie - op maat. 

De beschikbare uren worden omgezet in de vorm van ‘extra paar handen’, aangevuld met specialistische coaching vanuit de jeugdzorg. Daarnaast is de ervaring dat er kinderen blijven die een aparte setting nodig hebben. Voor die kinderen is het belangrijk om een vorm van opvang te hebben, zoals de bso-extra, waarbij kinderen in een kleinere maat worden opgevangen, maar wel mee kunnen doen met de reguliere bso-groep op momenten dat dit mogelijk is. 

Het doel is om in 2016 af te bouwen van 4 naar 3 bso-extra’s. Deze afbouw heeft tijd nodig, om te voorkomen dat kinderen buiten de boot vallen. Door in 2016 verder te investeren in een stevige basisstructuur wordt preventief gewerkt en kan uitstromen naar zwaardere zorg worden voorkomen. 

Voorschoolse educatie

HBO’ers op de groep

In 2014 heeft de SKA een nieuwe HBO-functie ingevoerd: de VE-specialist. In 2015 is veel aandacht geweest voor scholing en deskundigheidsbevordering van de VE-specialisten. 

Goede resultaten voorschoolse educatie

In het Convenant VVE is in Amersfoort afgesproken dat er groei te zien moet zijn in de ontwikkeling van kinderen. Via de jaarlijkse monitor van CITO-scores, afgenomen onder VE-aanbieders in kinderopvang en scholen, wordt dit onafhankelijk door de CED-groep gemonitord. Opvallend hierin is dat er een duidelijke groei te zien is, waaruit de CED-groep concludeert dat de inspanningen en het aanbod van VE-programma zinvol zijn. 

Binnen de SKA worden kwaliteitsverbeteringsactiviteiten  zorgvuldig en uitgebreid geëvalueerd, zo blijkt uit het (concept)-rapport opgesteld door de CED-groep ten aanzien van de verbeterplannen onderwijsinspectie.  Het definitieve rapport wordt in april 2016 gepresenteerd. 

In 2014 en 2015 lieten de gemeente Amersfoort en de betrokken onderwijsbesturen en kinderopvangorganisaties een uitgebreid tevredenheidsonderzoek doen onder ouders van kinderen met een Verklaring recht op deelname VE. De gemeente Amersfoort is wat dit betreft koploper in Nederland. Zij zijn de eerste gemeente die op deze manier een oudertevredenheidsonderzoek heeft uitgezet.

VE-programma & kindvolgsysteem 

Op alle locaties waar kinderen met 'recht op deelname voorschoolse educatie' geplaatst zijn, wordt het VE-programma uitgevoerd. Dit zijn sowieso onze peuterwerkplaats en voorscholen. Er blijkt daarnaast een groei te zien van het aantal kinderen dat op onze kinderdagverblijven een VE-aanbod krijgt. De brede aanpak werkt. In het kinddossier (de ‘schatkist) wordt de ontwikkeling van elke peuter met recht op deelname VE nauwlettend gevolgd. De bevindingen worden iedere 3 maanden met ouders besproken in een formeel gesprek. Daarin worden ook doelen vastgesteld voor de komende tijd. 

Verhogen taalniveau 

Landelijk is afgesproken dat 90% van de pedagogisch medewerkers die met VE-programma’s werkt, moet voldoet aan taalniveau 3F. Bij ons geldt dat dus voor 90% van álle pedagogisch werkers kdv en pwp/vs (peuterwerkplaats/voorschool). Inmiddels heeft 85% van al onze vaste pedagogisch werkers het 3F-niveau behaald. De 10% flexwerkers gaat ook op voor toets en verdere opleiding. Nieuwe medewerkers worden zo snel mogelijk opgenomen in het scholingsproces.

Verbeterplan onderwijsinspectie

Uit het VVE-actieplan van de gemeente Amersfoort – ‘Verbeterplan voor VVE-beleid en –uitvoering - komt een aantal actiepunten naar voren. Deze gaan over het stimuleren van ouders om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen, over het verbeteren van de kwaliteit en uitvoering van VE (educatief en opbrengstgericht werken) en over het verbeteren van de ontwikkeling, begeleiding en zorg rondom kinderen. 

In 2015 hebben wij sterk ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van VE door de pedagogisch werkers meer kennis en expertise te geven. Tevens krijgen medewerkers handvatten hoe zij ouders meer kunnen betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun kinderen. Dit gebeurt onder andere door trainingen en door middel van Video Interactie Begeleiding. 

Warme overdracht

Wij streven naar een doorgaande lijn. Deze heeft onder andere betrekking op het afstemmen van het pedagogisch klimaat en de zorg rondom kinderen tussen voorschoolse voorziening en school, en een warme overdracht. Bij alle kinderen met recht op deelname VE vindt een warme overdracht plaats, waarbij ouders, leerkracht of intern begeleider en de pedagogisch werker aanwezig zijn.