Voorwoord

Jaarverslag 2015

Voorwoord

We begonnen het jaar helaas met afscheid nemen van een groot aantal pedagogisch werkers. De laatste grote personele maatregel die we in verband met de dalende vraag naar kinderopvang hebben moeten nemen. Er zijn in het voorjaar nieuwe teams gevormd en op alle kinderdagverblijven zijn coördinatoren aangesteld. Inmiddels lijkt iedereen weer gesetteld en is er opnieuw sprake van stabiliteit. Daar is iedereen blij mee, stabiliteit wordt immers zowel door ouders als door ons als medewerkers van de SKA ervaren als een belangrijk kwaliteitskenmerk.  

Aan het eind van 2015 hebben we ook bij SPL een reorganisatie moeten doorvoeren. De vraag naar peuterplaatsen was inmiddels afgenomen van 300 naar 200 per jaar. Daarnaast heeft de gemeente Leusden haar subsidie in een aantal jaren afgebouwd. De reorganisatie kon worden gerealiseerd zonder gedwongen ontslagen, maar leidde wel tot herschikking van de teams en het vertrek van de manager. Zij heeft een nieuwe uitdaging binnen de SKA gekregen. Zij heeft in de tien jaar dat zij aan het roer van SPL stond veel aandacht besteed aan de professionalisering van het peuterwerk en aan de goede naam van de organisatie in Leusden. Daarnaast heeft ze een goed netwerk van samenwerkingspartners opgebouwd. Daar kunnen we op voortbouwen. SPL valt nu onder één van de managers stadsgebied van de SKA. 

Nieuw elan

Na een aantal jaren van krimpende vraag naar kinderopvang, onduidelijkheid over de toekomst en een aantal rondes aanpassingen van de organisatie, was het in 2015 tijd voor een ‘Nieuw Elan’. Dit was dan ook ons jaarthema.

medewerkers  springen in de lucht voor een nieuw elan!

De vier managers stadsgebied hebben samen met de coördinatoren kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang, en de pedagogisch specialisten hard gewerkt om de nieuwe organisatiestructuur goed neer te zetten. Zij zijn in staat geweest voldoende vertrouwen bij zowel ouders als medewerkers te realiseren in die nieuwe structuur; een hele knappe prestatie. 

Het nieuwe elan was goed te voelen op de debatavond die door de OR in het voorjaar is georganiseerd. Er wordt weer meer een beroep gedaan op het eigen probleemoplossend vermogen van medewerkers en hun zelfstandigheid. Medewerkers zijn enthousiast over de huidige organisatiestructuur en de koers die de organisatie die de SKA inslaat voor de langere termijn.

Ook in 2015 was er nog sprake van krimpende vraag naar kinderopvang. Gelukkig niet meer in zo’n rap tempo als in 2013 en 2014 maar toch nog zo’n 6,5% bij het kinderdagverblijf en 5,5% bij de bso. Gelukkig was er groei bij de peuterwerkplaatsen en hebben we een kinderdagverblijf kunnen overnemen. Daarmee bleef de omzet toch rond de begroting. De financieel gezonde basis van de SKA is inmiddels weer hersteld maar is nog wel kwetsbaar. De komende jaren moeten we weer nieuwe buffers opbouwen.

De communicatie met ouders heeft een enorme vlucht genomen sinds de invoering van het ouderportaal Mijn SKA. Er wordt veel gebruik gemaakt van de ruilmogelijkheden en ouders zijn ook blij met de leuke dagverslagjes en foto’s, en de snelle berichtgeving. Dit voegt echt iets toe. Dat blijkt ook duidelijk uit het klanttevredenheidsonderzoek eind 2015. De scores waren verrassend positief. Ze zijn vrijwel allemaal nog hoger dan in 2012. Daar zijn we best trots op. Die alsmaar stijgende lijn willen we natuurlijk graag vasthouden.

Blik op de toekomst

2015 was een goed jaar, waarin we ons in de tweede helft ook weer voldoende met de inhoud bezig konden houden. Het strategisch beleid voor 2016 – 2020 is vastgesteld. We gaan langzaam maar zeker toewerken naar de vorming van kindcentra en in de tussentijd zullen we natuurlijk ook steeds blijven werken aan goede kinderopvang die van betekenis voor kinderen en voor ouders, en een bijdrage blijven leveren aan een fijne opgroeiomgeving voor alle kinderen.

Ik wil iedereen die 2015 tot een goed jaar heeft gemaakt daarvoor hartelijk bedanken. 

Annegreet van Dijk,

directeur-bestuurder SKA