Centrale oudercommissie

Jaarverslag 2016

Centrale oudercommissie Ska

De centrale oudercommissie (COC) kwam 7 keer bijeen in 2016. Conform beleid is de COC op de juiste manier betrokken in de bedrijfsvoering van Ska. Op enkele thema’s is zij geraadpleegd voor advies, waarbij zij met name rondom de tariefstelling weer uitgebreid geconsulteerd is. Daarnaast is de COC een waardevolle invulling van het contact met de achterban, met als hoogtepunt afgelopen jaar de gezamenlijk georganiseerde klantenavond.  

Onderwerpen van gesprek waren: 

Advies basistarief 2017

Drie leden van de  COC hebben weer deelgenomen aan de werkgroep Tarieven. Deze bestond daarnaast uit drie vertegenwoordigers vanuit Ska Kinderopvang. De werkgroep heeft een conceptadvies Tariefstelling 2017 uitgewerkt, dat zowel aan de COC als in verkorte versie aan de OC’s is voorgelegd. De COC is na terugkoppeling aan de verschillende oudercommissies akkoord gegaan met het conceptadvies Tariefstelling 2017. 

Locatiebeleid

De COC is kritisch op het aanhouden van locaties met lage bezettingsgraad en heeft elk overleg de situatie voor kritische locaties besproken. De lage bezettingsgraad rechtvaardigt het onderzoeken van eventuele sluiting van locaties, ook al lijkt dit strijdig te zijn met de strategie om zo fijnmazig mogelijk aanwezig te zijn. Gelukkig trekt de bezetting weer aan. 

Ouderbetrokkenheid

Tijdens enkele vergaderingen is besproken wat het belang van ouderbetrokkenheid is en hoe de COC hierbij een rol kan spelen. 

Bezoek Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft afgelopen jaar een vergadering van de COC bijgewoond. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren de tariefsverhoging, marketing en de samenwerking tussen COC, Ska en RvT.

Opvolging directeur Ska en lid Raad van Toezicht

De COC heeft een rol gehad bij de opvolging van de directeur van Ska Kinderopvang. Daarnaast heeft de COC gezien het natuurlijk verloop van de RvT een voorkeurskandidaat aangedragen die uiteindelijk de positie nu ook bekleedt. Daarnaast heeft de COC enkele goede profielen met motivatie aangebracht ter overweging voor invulling van de tweede vacature. 

Samenstelling centrale oudercommissie 2016

De centrale oudercommissie is ten opzichte van 2015 licht gekrompen en bestaat uit een team van ongeveer 12 ouders in wisselende samenstelling (verloop is ongeveer 40% in 2016). Daarbij zijn de grote locaties aangesloten en praktisch alle wijken, inclusief Leusden, vertegenwoordigd.

 Leden per 31-12-2016

Wouter Bruggers (voorzitter)
Olaf Horsman
Lida Dam-Vervloet
Laurent van der Raad
Frank Kwanten
Hanneke Hetsen
Wilfred Koerse
Dennis van Zuidam
Mariska van der Velden
Anouck Jansen
Jeroen van Veldhuizen
Bas Tonn
Titia Koningen
Elja Knol
Monique Stegehuis
Financiële commissie
Dennis van Zuidam
Wilfred Koerse