Financiën

Jaarverslag 2016

Financiën

De combinatie van eerder genomen organisatorische maatregelingen en de marktontwikkelingen maken dat we in 2016 een verdere stijging van het positieve resultaat zien. In 2016 is na jarenlange daling in de kinderopvang een beperkte groei van de omzet gerealiseerd. Aan het herstel dragen de verhoging voor ouders van de kinderopvangtoeslag per 2016 bij, evenals een lichte daling van de werkloosheid door verbetering van de economie.

Het resultaat na belastingen en bestemmingen over 2016 bedraagt € 92.390.

  2016 2016 begroot 2015
Totaal omzet € 15.941.146 100%       € 15.712.573  100%        € 15.244.580  100%
Totale bedrijfskosten  € 14.845.207  93,1%  € 14.548.386  92,6%  € 14.159.626 92,9%
Bedrijfsresultaat  € 1.095.957  6,9%  € 1.164.187  7,4%  € 1.084.954  7,1%
Resultaat voor belastingen  € 115.486  0,7%  € 173.045  1,1%  € 80.293  0,5%
Resultaat na belastingen  € 92.390  0,6%  € 138.436  0,9%  € 52.374  0,3%

In 2016 is een positief resultaat na belasting behaald van € 92.390. Het resultaat over 2016 is daarmee € 40.017 hoger dan het resultaat na belasting in 2015 van € 52.374 (+76,4%). Het behaalde resultaat van Ska is lager dan begroot ondanks een licht hogere omzet. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de personeelskosten. De gerealiseerde omzet is 4.6% hoger dan begroot. De kosten zijn echter als percentages van de omzet hoger dan begroot (93,1% versus 92,6%).

De solvabiliteit verbeterde in 2016 van 29,1% naar 30,2%. Intern hanteert Ska een doelstelling voor de solvabiliteit van ten minste 25%. De liquiditeitsratio bedraagt in 2016 0,7 en daarmee gelijk aan 2015. Ska hanteert intern een liquiditeitsnorm van 1,0. Ska voldoet aan de gestelde solvabiliteitseisen van banken en het Waarborgfonds kinderopvang ten aanzien van lopende financieringen. 

In 2016 nam de omzet in totaliteit toe als gevolg van de hogere instroom en vraag. De toename in omzet ten opzichte van 2015 bedroeg € 696.584 (6%). In de afgelopen 3 jaar is iedere keer een omzetdaling te zien geweest. De daling is een direct effect van wijzigingen in eerdere jaren in de hoogte van de kinderopvangtoeslag en de verminderde economische situatie. In 2015 heeft Ska hierop geanticipeerd door de opvangcapaciteit van met name kinderdagverblijven in groepen en locaties aan te passen en waar mogelijk bso's in scholen met peuterwerkplaatsen samen te voegen en daarmee locaties beter te benutten. De omzet van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang laat in 2016 voor het eerst sinds jaren weer een stijging zien. Ook nu is de relatie met de kinderopvangtoeslag en de economie te leggen, maar dan omgekeerd. De kinderopvangtoeslag is voor ouders positief aangepast, de economie trekt aan en de werkloosheid vermindert. 

In 2016 is de exploitatie gestart van kinderdagverblijf ’t Vliet in Leusden (door overname) en van kindercentrum het Baken in Nijkerk. 

Financiële verwachting 2017

Door de genoemde uitbreidingen in locaties zal de omzet in 2017 verder groeien. Bovendien openen we met ingang van 2017 de nieuwe locatie JanJans in Amersfoort-zuid. Daarnaast verwachten we een autonome groei van de andere locaties. Ten opzichte van de bescheiden groei in 2016 zal deze in 2017 naar verwachting iets groter zijn. Hieraan liggen ten grondslag het verder aantrekken van de economie, lagere werkloosheid, verdere verhoging van de kinderopvangtoeslag voor ouders en het verhogen van het maximale uurtarief met 4,2 % waarover de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag berekent. 

Kinderopvang is in 2017 voor veel ouders netto goedkoper geworden. Er is in 2017 ruimte voor innovatie, rebranding en het vieren van het 25-jarig bestaan van Ska. Daarnaast blijven we scherp sturen op de kosten om ervoor te zorgen dat de omzetstijging en de kosten in goede verhouding tot elkaar blijven. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2017 bevestigen een voorzichtig herstellende markt over de breedte van onze locaties.