Bij Ska ben je als medewerker nooit uitgeleerd!

Jaarverslag 2016

Bij Ska ben je als medewerker nooit uitgeleerd!

De hoge kwaliteit van onze kinderopvang bereiken we onder andere door veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Medewerkers blijven telkens nieuwe vaardigheden aanleren, zodat hun manier van werken blijft aansluiten bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de ontwikkeling van kinderen. Wij geloven in permanente educatie ter versterking van zowel de ontwikkelingen binnen de organisatie als de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Dit doen we door het aanbieden van scholing, workshops en trainingen, en door de ontwikkeling van medewerkers te monitoren.

medewerkers krijgen les in knutselen met kosteloze materialenWorkshop 'Werken met openeindmateriaal' door en voor medewerkers

Kleine Kapitein

Als jonge kinderen naar school gaan, moeten ze allerlei taken uitvoeren die niet alleen een beroep doen op hun denkvermogen, maar ook op concentratie, taakgerichtheid, zelfstandigheid. Bijvoorbeeld nadenken voordat je iets doet, aandacht richten, plannen, tijd inschatten, doelgericht werken. Deze competenties worden executieve functies genoemd. Of met een makkelijkere term: zelfsturing. Zelfsturing heeft een positieve invloed op zowel het cognitief als het sociaal-emotioneel functioneren. Recent hersenonderzoek wijst uit dat hoe jonger een kind deze competenties aanleert (dus al op peuterleeftijd) hoe groter het effect.

De Kleine Kapitein is een werkwijze die leerkrachten en pedagogisch werkers in staat stelt kinderen te ondersteunen bij het reguleren van hun eigen gedrag door het inbouwen van op zelfsturing gerichte activiteiten in de dagelijkse praktijk. In 2016 en begin 2017 is een grote groep van onze Pedagogisch Specialisten geschoold in deze werkwijze, volgens het ‘train de trainers’-principe. In 2017 trainen zij groepen pedagogisch werkers.

Oog voor interactie

Omdat pedagogisch werkers werken aan de taal- en ontwikkelingsstimulering van kinderen is het natuurlijk belangrijk dat zij zelf goede taal- en interactievaardigheden hebben. Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de communicatie met ouders en collega’s. Al onze pedagogisch werkers volgen daarom de training Oog voor interactie. Rode draad door de bijeenkomsten is het kijken naar jezelf aan de hand van korte filmfragmenten van interacties met kinderen in de groep. Uit onderzoek blijkt namelijk dat werken met video-feedback het beste leerresultaat oplevert. Samen met de trainer en de andere deelnemers kijkt de pedagogisch werker gericht naar zijn of haar eigen handelen en werkt op die manier aan het versterken van zijn/haar taalgebruik en interacties met anderen. 

geslaagden training interactievaardigheden

In de eerste helft van 2016 hebben we drie groepen Pedagogisch Specialisten en VE-specialisten opgeleid, en vanaf september 2016 twee groepen bso-medewerkers, inclusief de vier Pedagogisch Specialisten bso. Deze laatsten hebben de opleiding in januari 2017 afgerond. De eerste groep deelnemers heeft inmiddels een borgingsplan voor het verder verspreiden van de opgedane kennis binnen de teams opgesteld en gepresenteerd aan hun manager.

Bedrijfsklas Pedagogisch Werker, niveau 4

Voorbereiden op vorming Integrale Kindcentra 

Binnen Ska Kinderopvang bereiden we onze medewerkers de komende jaren goed voor op de toekomstige ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Een deel van onze scholing is gericht op het toewerken naar integrale kindcentra.

Stagiairs en medewerkers in opleiding

We investeren in het beschikbaar stellen van leerplekken (jaarlijks 70 studenten): op alle locaties (kinderdagverblijf, peuterwerkplaats en bso) en ook op ons Servicecentrum kunnen studenten van diverse opleidingen terecht. Met de mbo-opleidingen in Amersfoort ontwikkelen we maattrajecten die aansluiten bij nieuwe vormen van leren. Verder hebben we veel aandacht voor de aansluiting van opleiding (mbo en hbo) en werkveld. Steeds vaker volgen hbo-studenten hun afstudeerstage bij ons.

Ook bij onze toekomstige medewerkers hebben we veel aandacht voor hun ontwikkeling. Wij nemen onze stagiairs (bol) en medewerkers in opleiding (bbl) direct mee in de ontwikkelingen op de werkvloer en in het werkveld. Wij zien hen als volwaardig lid van het team op hun eigen niveau; zij nemen deel aan teamoverleggen en aan trainingen. 

Nieuwe functie: Pedagogisch Specialist bso

Ska Kinderopvang wil passende kinderopvang bieden voor álle kinderen van 0 - 12 jaar in Amersfoort. Wij streven ernaar dat ook basisschoolkinderen met een extra zorg- of begeleidingsbehoefte terecht kunnen op een bso in hun eigen woonomgeving. Daarbij vinden het belangrijk om samen te werken met ouders, school en soms ook het wijkteam en eventuele andere (zorg)partners. Wij hebben daarom een nieuwe functie gecreëerd: edagogisch Specialist bso. Er werken inmiddels 5 Pedagogisch Specialisten bso binnen Ska Kinderopvang. 

Onze Pedagogisch Specialisten bso