Ontwikkelingen

Jaarverslag 2016

Ontwikkelingen 

In 2013 is SPL (Stichting Peuterwerk Leusden) bestuurlijk gefuseerd met Ska Kinderopvang (toen nog de SKA). Vanaf die tijd zijn alle SPL-peuterspeelzalen omgebouwd naar peuterwerkplaatsen ‘nieuwe stijl’, en is SPL in zijn geheel ingericht conform Ska-stijl. Daarnaast zijn alle ondersteunende diensten en taken in de afgelopen jaren overgebracht naar Ska. In praktische zin functioneerden SPL en Ska al als één organisatie. Daarmee is in 2016 het moment gekomen om ook écht samen één organisatie te worden. Eind 2016 is SPL gefuseerd met Ska. De financiële en personele gegevens van SPL als verdwijnende stichting zijn in de jaarrekening 2016 van Ska als verkrijgende stichting verantwoord per 1 januari 2016.

Nieuw bloed

Halverwege 2016 heeft er een wisseling plaatsgevonden op de positie van directeur-bestuurder. Annegreet van Dijk heeft na 15 jaar de organisatie verlaten (klik hier voor een impressie van haar afscheid) en Louise Joosten is per juni 2016 aangetreden. Louise is 11 jaar bestuurder geweest van een andere kinderopvangorganisatie en dus bekend met de sector. Vanuit de bestuurdersfunctie bij Ska is zij tevens lid van het bestuur van stichting ABC. Daarnaast is zij in een nevenfunctie sinds 2012 lid van de Raad van Toezicht van stichting Filios Scholengroep. 

l. Louise van Joosten, r. Annegreet van Dijk

Ook op de financiële positie heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Robert Sänger is vertrokken en Mark Hoksbergen is per november 2016 de nieuwe manager Finance, Risk & Control.

Licht herstel in 2016

Na jaren van daling zien we het aantal verkochte kindplaatsen in 2016 in alle diensten weer voorzichtig groeien. Naast een beperkte autonome groei dragen de nieuwe locatie Harlekijn in Amersfoort (september 2015) en de nieuwe locatie het Baken in Nijkerk (september 2016) bij aan de omzetgroei, evenals de overname van kinderdagverblijf ‘t Vliet in Leusden in februari 2016.

Het Baken met kinderdagverblijf, voorschool en bso is onze eerste locatie in Nijkerk en bevindt zich samen met basisschool Het Baken sinds augustus 2016 in een schitterend nieuw gebouw. Gezamenlijk werken we toe naar een kindcentrum, waar we werken vanuit één pedagogische visie en met doorgaande lijnen.

Interieur Kindercentrum het Baken, Nijkerk

Met de overname van ’t Vliet hebben we onze positie In Leusden verder versterkt. We bieden hier niet meer alleen peuterwerk maar nu ook dagopvang en sinds kort bso.

Eind 2016 hebben we de deuren van onze voorschool Troubadour in Amersfoort gesloten in verband met de gedaalde vraag. De peuters van deze locatie hebben we in de buurt op andere voorscholen en peuterwerkplaatsen van Ska kunnen plaatsen. Sowieso merken we dat het aantal peuters in Amersfoort in 2016 is teruggelopen. De gegevens van de gemeente laten zien dat er ook in 2017 minder peuters in Amersfoort wonen. Daarna trekt het aantal kinderen in de peuterleeftijd weer iets aan. De vraag naar peuterwerkplaatsen en voorscholen in Leusden (voorheen SPL) groeit juist. 

Ook in 2016 blijven de drukst bezette dagen binnen de kinderopvang maandag, dinsdag en donderdag.

Actualiseren pedagogisch beleid

Als Ska bieden wij meer dan opvang. Wij delen de opvoeding met ouders en zorgen voor een veilig, en tegelijk uitdagend pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk om met ons pedagogisch beleid uit te stralen waar wij voor staan en zijn daarom altijd bezig dit verder te verbeteren. Wij houden daarbij rekening met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. 

In oktober organiseerden we een avond waarop een aantal managers, pedagogisch specialisten en ouders samen brainstormden over het actualiseren van inhoud en vorm van het pedagogisch beleid. Inmiddels is het beleid herschreven en werken we aan een korte, prettig leesbare versie in een mooie opmaak.

Vooruitblik

Het laatste kwartaal van 2016 zijn we bezig geweest met de voorbereidingen om per 2017 een nieuwe bso – met de naam JanJans - in de voormalige pastorie van de Ansfriduskerk in Amersfoort te openen. Onze peuterwerkplaats Pippeloentje is begin januari 2017 ook naar deze locatie verhuisd en heet nu Karlijn. In het souterrain van de kerk naast de parochie zijn we al eerder met kinderdagverblijf Catootje gestart. Samen vormen kinderdagverblijf Catootje, peuterwerkplaats Karlijn en bso JanJans: kindercentrum JanJans.

Buitenruimte bso JanJans en peuterwerkplaats Karlijn

Per maart 2017 hebben we de bovenverdieping van onze locatie kindercentrum Villa Blanca in Leusden in gebruik genomen. We hebben het kinderdagverblijf en de peuterwerkplaats uitgebreid en zijn een bso gestart. Het is onze eerste bso in Leusden, waarmee we in Leusden voortaan alle diensten aanbieden. 

Bij locatie de Zilverberg in Amersfoort gaan we ons – net als op Uit de Kunst - laten inspireren door de pedagogische benadering van Reggio Emilia. Hiermee willen we ons onderscheiden.

Daling gesubsidieerde plaatsen voor peuters

In 2017 wordt in Amersfoort het aantal beschikbare gesubsidieerde plaatsen dat wij peuters vanaf 2 jaar kunnen bieden iets verlaagd. Dit komt doordat de gemeente Amersfoort het aantal aanbieders dat gesubsidieerde plaatsen beschikbaar mag stellen, uitbreidt van 3 naar 5. Daarnaast daalt het aantal peuters in absolute zin in Amersfoort in 2017 verder. In Leusden wordt het aantal gesubsidieerde peuterplaatsen in verband met toename van de vraag juist uitgebreid.

Rebranding en 25-jarig bestaan

Ska staat voor kwaliteit. Wij zijn innovatief en investeren in de ontwikkeling van de kinderen en onze medewerkers. Een organisatie om trots op te zijn. We bieden goede kinderopvang, zijn innovatief en investeren in de ontwikkeling van kinderen en medewerkers. Een organisatie om trots op te zijn. We willen actiever uitdragen wat we doen en hoe goed we dat doen. We willen ons beter profileren. Daarom besteden we in 2017 en 2018 aandacht aan re-branding, marketing, verdere innovatie en ICT. Onze medewerkers spelen een heel belangrijke rol in het uitdragen van wie we zijn; zij zijn onze ambassadeurs.

In augustus 2017 bestaat Ska Kinderopvang 25 jaar en dat gaan we vanaf dan een jaar lang samen met kinderen, ouders en medewerkers vieren.

Vitaal en duurzaam

Het thema van Ska voor 2017 en 2018 is ‘Vitaal en Duurzaam’. Wij zien dit heel breed en betrekken het op onze organisatie, onze medewerkers,  de kinderen, de ouders en onze plek in de samenleving. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

Gezond voedingsaanbod op al onze locaties, beweging en ontspanning in onze ontdektuinen, aantrekkelijk en afwisselend activiteitenaanbod, natuurbeleving, kinderen verantwoordelijkheid aanleren voor zichzelf, de groep en hun omgeving (‘Samen op de Wereld’), aandacht voor het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van onze kinderen. Samenwerking met onderwijs en andere partners, bijdragen aan een ontspannen samenleving door het ontzorgen van ouders.

Modderdag

Maar ook het versterken van onze financiële basis, gezonde bedrijfsvoering, verder digitaliseren om onze efficiency te verhogen en aansluiting te houden tussen onze (jonge) oudergroep en onze (gemiddeld ouder wordende) medewerker. 

En last but not least aandacht voor de betrokkenheid, vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers. Vitaliteit, wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid zijn van groot belang. Net zoals het belang voor medewerkers om zichzelf continu te blijven ontwikkelen ter versterking van de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkelingen binnen de organisatie. Medewerkers hebben nadrukkelijk een voorbeeld- en voorleeffunctie voor ouders en kinderen. 

  • Klik hier voor een overzicht van onze nieuwsberichten in 2016.

collage met winnende slogan: Ska werkt!