Samenwerking

Jaarverslag 2016

Samenwerking 

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

logo BMK

In 2016 heeft Ska aan de wieg gestaan van de BMK, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. De BMK staat voor versterking van het maatschappelijk geluid in de kinderopvang en wil de toegevoegde waarde van kinderopvang laten zien. Zij maakt zich als brancheorganisatie hard voor kinderopvang waarin het om kwaliteit draait; waarin de ontwikkeling van het kind, het belang voor de ouders en de bijdrage aan de samenleving centraal staan.                                                                                      

KINDwijzer

logo kindwijzer

We zijn lid van de coöperatieve vereniging KINDwijzer. Deze vereniging bestaat uit een aantal grote stedelijke of regionale kinderopvangondernemingen, verspreid over het land. Deelnemers vinden elkaar op veel aandacht voor pedagogische kwaliteit, en zij delen de visie van Kindcentra2020.   

Kindcentra2020

Kindcentra2020 streeft naar integrale voorzieningen voor kinderen van 0 – 14 jaar op wijkniveau én pleit voor een ontwikkelrecht voor alle kinderen van 0-12 jaar.

Die voorzieningen worden vormgegeven door de schotten tussen kinderopvang en onderwijs weg te nemen en geïntegreerd samen te werken in integrale kindcentra (IKC’s). 

Samenwerking op plaatselijk niveau

Wij willen als Ska Kinderopvang dat onze voorzieningen onderdeel zijn van een buurtnetwerk, gericht op opvang, ontmoeting, onderwijs, ontspanning en opvoedingsondersteuning. Zo werken we mee aan een veilige omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren’. Ska Kinderopvang zoekt daarom actief samenwerking met basisscholen, sportverenigingen, muziekscholen, sociaal-cultureel werk, jeugdzorg en andere voorzieningen in de wijk en op plaatselijk niveau. 

In Amersfoort zijn we actief betrokken bij stichting ABC, waarvan Ska Kinderopvang ook bestuurslid is. Partners uit onderwijs, kinderopvang en welzijn werken binnen ABC Amersfoort gezamenlijk aan het bevorderen van de ontwikkelingskansen voor alle Amersfoortse kinderen. Binnen de ABC-scholen wordt op wijkniveau samengewerkt met alle organisaties die zich op welke wijze dan ook bezighouden met de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar.  

samenwerkingsovereenkomst SRO en Ska

In samenwerking met SRO bieden we zwemles en het aanbod van Scholen in de Kunst onder bso-tijd.

In 2016 hebben we zowel met KPOA (katholiek basisonderwijs in Amersfoort en Nijkerk) als met de Meerkring (openbaar basisonderwijs in Amersfoort) een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van integrale kindcentra. Het gaat in eerste instantie concreet om openbare basisschool de Vlindervallei in Amersfoort en de katholieke basisschool het Baken in Nijkerk. Wat Ska betreft zullen er meerdere volgen in 2017. Met beide onderwijskoepels zijn hierover gesprekken gaande. 

Bso-extra

Ook werken we samen met Youké, dat specialistische ondersteuning biedt aan kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld in onze bso-extra en bso op maat. Van de gemeente Amersfoort ontvangen we al een aantal jaar subsidie om de bso(-medewerkers) te versterken zodat ook kinderen met zorg binnen de reguliere bso opgevangen kunnen worden. Met behulp van de subsidie hebben we verspreid over de stad enkele bso-extra’s opgezet waar gespecialiseerde bso-medewerkers werken. Zij verspreiden geleidelijk aan hun kennis over de hele organisatie. In 2016 hebben we tevens subsidie ontvangen om een aantal ambulante bso-medewerkers – onze Pedagogisch Specialisten bso -  in te kunnen zetten in de reguliere bso’s. Hiermee bieden wij bso op maat (te vergelijken met passend onderwijs). Het ontstaan en de ontwikkeling van bso-extra en de bso op maat is volledig parallel en complementair gelopen aan de transformatie Jeugdzorg en sluit naadloos aan bij het Uitvoeringsprogramma Jeugd 2016-2019 van de gemeente Amersfoort.