Kwaliteit

Kwaliteit

Ska Kinderopvang staat voor kwaliteit. Onze dienstverlening voldoet vanzelfsprekend aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Wij onderschrijven het 'Convenant kwaliteit kinderopvang' dat door de branche-organisatie en BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) is opgesteld en al onze vestigingen zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U vindt het registratienummer van elke vestiging ook op de betreffende locatiepagina.

GGD-inspectie

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de landelijke kwaliteitseisen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen (bij ons speelleergroepen) en de handhaving ervan. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit, waarbij zij beoordeelt of onze kinderdagverblijven, speelleergroepen en bso's aan de gestelde eisen voldoen.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang Amersfoort

Wij zijn mede-ondertekenaar van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. De ondertekenaars stellen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het realiseren van zeer goede kinderopvang voor alle kinderen in Amersfoort. De landelijke kwaliteitseisen zijn het uitgangspunt. De partners hebben daar bovenop aanvullende concrete afspraken gemaakt over onder meer personeel en opleiding, een veilig pedagogisch klimaat, toezicht en handhaving.