Veilige opvang

Veilige opvang

Vier ogen

We werken met een kwetsbare groep. Om de veiligheid van de kinderen te waarborgen, voeren we het vierogenprincipe uit zoals in de Wet kinderopvang is voorgeschreven. Het vierogenprincipe houdt in dat: ‘de opvang op zodanige wijze georganiseerd wordt, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij/zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene’.

Als er op het kinderdagverblijf of de speelleergroep zo weinig kinderen aanwezig zijn - aan het begin of einde van de dag - dat wij maar 1 pedagogisch werker inzetten, zorgen wij ervoor dat er altijd een 2e volwassene aanwezig is, die de kinderen kan zien of horen. Ook bij uitstapjes gaat er een 2de volwassenen mee, tenzij het om vervoer van kinderen tussen vaste locaties gaat.

Door zo nodig groepen samen te voegen , kunnen wij ook op dagen dat er weinig kinderen zijn altijd minimaal 2 pedagogisch werkers op een locatie inzetten.

VOG en personenregister

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en zijn ingeschreven in het personenregister kinderopvang. De veiligheid van de kinderen borgen wij onder andere ook met ons Protocol vermoeden kindermishandeling door een medewerker.

Doordachte indeling van de ruimtes

Onze gebouwen zijn open en transparant. Bij de opvang voor 0 tot 4-jarigen zijn keukens en badkamers direct vanuit de groepsruimten toegankelijk en vanuit deze ruimtes kunnen de pedagogisch werkers door de grote ramen of openstaande deuren goed contact houden met de spelende kinderen in de groepsruimtes. Voor de kinderdagverblijven geldt dat, doordat de stamgroepen bij ons in unitverband nauw samenwerken, pedagogisch werkers en kinderen makkelijk bij elkaar naar binnen kunnen lopen.

De baby’s hebben hun eigen afgebakende ruimte waar zij veilig kunnen spelen en bewegen, en van waaruit zij het spel van de andere kinderen kunnen bekijken.

In bijna al onze kinderdagverblijven grenzen de slaapkamers aan de groepsruimte. Is dat niet het geval dan wordt er gebruik gemaakt van babyfoons. De pedagogisch werkers gaan elke 15 minuten even bij de slapende kinderen kijken.

Uitwerking per locatie

In het pedagogisch werkplan van elke locatie omschrijven wij de specifieke uitwerking van het vierogenbeleid.