Onze visie op kinderopvang

Onze visie op kinderopvang

Met onze diensten willen wij aansluiten bij de wensen van ouders: betaalbare opvang in de eigen wijk, goede kwaliteit en aansluiting van de openingstijden bij de werktijden.

Gevarieerd aanbod, waarbij het kind centraal staat

Wij proberen op elke opvangvraag een antwoord te geven. Wij hebben daarom een breed aanbod: kinderdagverblijf met ruime openingstijden,  speelleergroepen (peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’), bso’s, voorschoolse opvang en Ska Next.

Veilige opvang

Wij bieden de kinderen een veilige omgeving om in op te groeien; zowel emotioneel als fysiek.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij willen dat onze voorzieningen onderdeel zijn van een buurtnetwerk, gericht op: opvang, ontmoeting, onderwijs, ontspanning en opvoedingsondersteuning. Zo werken we mee aan een veilige omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren’.

Samen op de wereld

Het kindcentrum is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de groep. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn!