4 tot 14 jaar

Kinderparticipatie bij de bso

De tijd die kinderen in de bso doorbrengen is vrije tijd is en wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf invloed uit kunnen oefenen op de invulling van deze vrije tijd. Wij vragen kinderen hun mening  over bijvoorbeeld het activiteitenaanbod, de bso-regels, de inrichting, of de aanschaf van nieuw spelmateriaal. We betrekken de kinderen bij de daadwerkelijke uitvoering van de ideeën.

Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer zij zelf verantwoordelijk willen en kunnen zijn. De pedagogisch werkers ondersteunen hierbij en trekken zich steeds meer terug naarmate de kinderen ouder zijn en meer zelfstandigheid aankunnen.

Deze kinderparticipatie draagt bij aan de ontwikkeling van de kinderen:

 • Eigen mening vormen
  Kinderen leren hun gedachten onder woorden te brengen en dat anderen mensen een andere mening kunnen hebben.
 • Democratisch functioneren
  Kinderen leren om initiatieven te nemen, te luisteren, te overleggen, te onderhandelen en compromissen te zoeken.
 • Zelfstandigheid en zelfvertrouwen
  Als kinderen ervaren dat er naar ze geluisterd wordt, versterkt dit hun identiteit en het geeft een positief zelfbeeld.
 • De groep wordt leefgemeenschap
  Door kinderparticipatie wordt de groep hechter en voelen de kinderen zich meer betrokken bij de bso

Creatieve werkvormen voor de jongsten

De jongste kinderen, die nog zelf moeilijk hun ideeën kunnen benoemen, worden tijdens vrij spel en gesprekken goed geobsereerd door de pedagogisch werkers. Wij stimuleren de kinderen om bijvoorbeeld met foto’s en plaatjes hun wensen en ideeën te laten zien. Door een wensencollage te maken, en deze op te hangen maken we de wensen goed zichtbaar voor iedereen.

Overleg en spelvormen

Voor de leeftijdsgroep vanaf 6 jaar maken we gebruik van overlegmomenten en spelvormen. Hierbij worden concrete vragen gesteld aan de kinderen om hun wensen te achterhalen. Hiervan wordt een verslag of afsprakenlijst gemaakt die besproken wordt in het team. Zo snel mogelijk na de inspraakronde/het spel wordt het resultaat duidelijk: de gekozen activiteiten worden aangeboden, nieuw speelgoed aangeschaft, of de regels op de bso aangepast.

Kinderraad

Bij iedere bso is er een kinderraad voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar. Tijdens de kinderraad worden activiteiten geëvalueerd, en geïnventariseerd welke wensen er leven in de groep. Van de vergadering van de kinderraad wordt een verslag of afsprakenlijst gemaakt zodat afspraken niet verloren gaan en deze na te lezen zijn voor zowel de kinderen en de medewerkers.

Vertegenwoordigers van de 'lokale' kinderraden overleggen tijdens elke schoolvakantie in de centrale kinderraad met onze directeur-bestuurder.

Tienerclub

Op een aantal van onze bso’s hebben wij een aanbod dat speciaal is afgestemd op de kinderen uit de hoogste klassen van de basisschool. Ook de kinderen uit de laagste klassen van het voortgezet onderwijs zijn welkom op de tienerclub. Zij hebben binnen de bso hun eigen ruimte, die ze zelf helpen inrichten en aankleden. Zo wordt het ook echt hun eigen plek. Hier kunnen ze kletsen, chillen, sporten, koken, creatief bezig zijn, een gezelschapsspel doen, gamen op de computer of onder toeziend oog hun huiswerk maken.