Raad van Toezicht

Jaarverslag 2014

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kwam in 2014 totaal 5 keer bijeen. De Raad van Toezicht was in 2014 als volgt samengesteld:

 • Mevr. M.W.M. Kroezen – voorzitter tot 31 mei 2014. 
 • Dhr. J.A. van Hell – lid en vanaf 1 juni 2014 voorzitter. Arjan van Hell is beleidsmedewerker bij de schoolvereniging Educatis Hij is sinds 27 april 2010 lid van de Raad van Toezicht van de SKA. Zijn huidige zittingstermijn loopt tot 27 april 2018. Specifiek kennisgebied: onderwijs.
 • Dhr. H. van Campen – lid en vanaf 1 juni 2014 vice-voorzitter. Hugo van Campen is werkzaam bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants als beleidsmedewerker vaktechniek. Daarnaast houdt hij zich bezig met het verstrekken van bedrijfseconomische en fiscale adviezen.  Hij is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 februari 2016.
 • Dhr. M.H.M. Jansen – lid.  Martijn Jansen is partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Hij is sinds 1 mei 2008 lid van de Raad van Toezicht van SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 mei 2016.
 • Dhr. P. Bouwman – lid sinds 1 januari 2014. Peter Bouwman is eigenaar van Bouwman Bestuur Toezicht en Advies. Functies zijn onder andere bestuurslid van Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld, de Stichting Flying Circus.nl en de Stichting Vrienden van BOEi. Daarnaast is Peter voorzitter van de Adviescommissies van de Jessica Investeringsfondsen en adviseur bij onder andere projecten op het gebied van Cultureel Erfgoed/monumenten. Specifieke kennisgebieden: financiën en vastgoed. Zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 januari 2018. 
 • Mw. M.M.H. Streng – lid sinds 1 januari 2014. Moniek Streng heeft in haar loopbaan ruime managementervaring opgedaan in het brede veld van zorg en welzijn, met name in de jeugdzorg, maar in 2013/2014 ook in de gehandicaptenzorg. Vanaf 1 januari 2015 is zij directeur van de Federatie Opvang en daarnaast is zij vanuit haar eigen bedrijf werkzaam als interim manager. Specialismen van Moniek zijn onder meer: verandermanagement, procesmanagement, organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Haar huidige zittingstermijn loopt tot 1 januari 2018.

Gezien de wisselingen in de Raad van Toezicht in het jaar 2014 heeft er geen zelfevaluatie plaatsgevonden.

Besproken onderwerpen

Naast de gebruikelijke onderwerpen uit de jaarcyclus, te weten jaarwerkplan 2014,  jaarrekening en jaarverslag 2013, accountantscontrole, begroting 2014, concept-begroting 2015 en de kwartaalrapportages, zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

 • Plan van aanpak 'SKA in Beweging 2013-2014'. Consequenties personele bezetting bij krimpende markt en vraaguitval, inclusief sociaal plan
 • Huisvestingsstrategie
 • Actualisering waardering vastgoed in de toekomst
 • Gesprekken met ING Bank en het Waarborgfonds kinderopvang
 • Verkenning samenwerking SKA en andere kinderopvangorganisatie
 • Vaststellen criteria benoeming nieuwe accountant

Jaargesprek met de directeur-bestuurder

Mw. M. Kroezen en dhr. J.A. van Hell voerden het jaargesprek met de directeur. Het gesprek had een positieve uitkomst. 

Contact met de organisatie

In koppels van telkens 2 leden werden de centrale oudercommissie, de ondernemingsraad SKA en het managementteam bezocht.   Bij deze bezoeken werd steeds de rol van de Raad van Toezicht binnen de SKA en de verhouding met de directeur-bestuurder besproken.  Van alle bezoeken is een schriftelijk verslag gemaakt. Deze bezoeken zijn als zeer positief ervaren door de leden van de Raad van Toezicht. 

Externe contacten

De heer P. Bouwman bezocht op 16 mei 2014 het congres 'Toezicht op het primaire proces' en op 4 november 2014 een bijeenkomst van de NvtK 'Goed toezicht vanuit juridisch perspectief.'

De heren H. van Campen en P. Bouwman hebben gesproken met de externe accountant inzake de jaarrekening en zijn aanwezig geweest bij gesprekken van de directeur en controller met de bank.