FAQ – Betaling kosten kinderopvang (periode 16 maart t/m 28 april)

Meer informatie

De afgelopen weken is er op landelijk niveau hard gewerkt aan de uitwerking van deze compensatieregeling. Dit kostte tijd omdat de overheid en de kinderopvang een zo eenvoudig mogelijke regeling wilden: weinig extra werk voor ouders en kinderopvangorganisaties, rekening houdend met privacy van ouders, en een zorgvuldige uitvoering met een zo min mogelijk risico op fouten.

De compensatieregeling voor de ouderbijdrage is nu rond. In onderstaande FAQ lichten we de uitwerking toe.

FAQ Betaling kosten kinderopvang (periode 16 maart t/m 28 april)

Over welke periode hebben we het als we het over ‘de sluiting van de kinderopvang’ hebben?
Het gaat hier om de periode van 16 maart 2020 tot en met in elk geval 28 april 2020. Op 21 april zal meer bekend worden over de maatregelen na 28 april. Mogelijk wordt de sluitingsperiode van verlengd.

Wat als de opvang ook na 28 april gesloten blijft?
Dan loopt ook de compensatieregeling door. Het geld over de periode 16 maart tot en met 28 april wordt in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment

Welk deel van mijn factuur is de eigen bijdrage?
Het gaat om het deel van de kosten waarvoor u geen toeslag ontvangt van de Belastingdienst/Toeslagen en ook geen subsidie voor ontvangt van uw gemeente.

Hoe en wanneer krijg ik mijn eigen bijdrage terug?
Uw eigen kinderopvangorganisatie laat u weten wanneer u het deel dat de kinderopvangorganisatie vergoedt, ontvangt.

Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag krijgt u dit deel in één keer teruggestort aan het einde van de sluitingsperiode kinderopvang door de Sociale Verzekeringsbank op de rekening waarop u de kinderopvangtoeslag ontvangt. Het bedrag over de periode 16 maart tot en met 28 april wordt in één keer uitbetaald in juni of juli. Als de kinderopvangsluiting verlengd wordt na 28 april, vindt de betaling over deze langere periode in één keer plaats op een later moment.

Wie betaalt mijn geld terug, de overheid of de kinderopvangorganisatie?
Dit is afhankelijk van het uurtarief dat u betaalt. De overheid vergoedt het deel op uw factuur tot het maximum uurtarief. Als het uurtarief dat u betaalt daarboven ligt vergoedt uw kinderopvangorganisatie het resterende deel.

Wat is het maximum uurtarief?
Het maximum uurtarief is het uurtarief waarover de Belastingdienst in 2020 maximaal kinderopvangtoeslag voor betaalt. De maximum uurtarieven voor 2020 zijn voor dagopvang € 8,17 en voor buitenschoolse opvang € 7,02.

Hoe nauwkeurig is de berekening van mijn eigen bijdrage die ik teruggestort krijg?
Als u kinderopvangtoeslag ontvangt zal de overheid het deel tot het maximum uurtarief zo nauwkeurig mogelijk berekenen op basis van de gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst. U ontvangt een (digitale) bevestiging van dit bedrag (‘een beschikking’).

De regeling voor de tegemoetkoming wordt in korte tijd vormgegeven en uitgevoerd. Daarom is gekozen voor een versimpelde vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van beschikbare gegevens.

Ouders zullen daarom met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. De overheid en de kinderopvang vragen daarvoor begrip bij ouders.  Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst Toeslagen.

Van wie krijg ik mijn geld terug als mijn kinderopvangtoeslag rechtstreeks naar de kinderopvangorganisatie wordt overgemaakt?
U ontvangt het hele factuurbedrag terug van uw eigen kinderopvangorganisatie wanneer u de Belastingdienst toestemming heeft gegeven de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie, over te maken.

Ik wil geen compensatie van mijn kosten; hoe kan ik aangeven dat ik hier vanaf zie?
U kunt bij uw eigen kinderopvangorganisatie aangeven dat u afziet van compensatie.

– Als u kinderopvangtoeslag ontvangt dan kan uw kinderopvangorganisatie alleen dat deel van uw eigen bijdrage níet compenseren dat eventueel boven het maximale uurtarief ligt van de Belastingdienst (dit noemen we het buiten-fiscale deel). Het is niet mogelijk om af te zien van compensatie voor het deel dat u van de overheid ontvangt (dit wordt het binnen-fiscale deel genoemd).

– Als u gebruik maakt van een gemeentelijke subsidieregeling, zal uw kinderopvangorganisatie uw eigen bijdrage op uw verzoek niet terugbetalen.

Wat is een gemeentelijke bijdrage?
Onder een gemeentelijke bijdrage wordt verstaan een tegemoetkoming in de kosten voor de Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), peuteropvang (voormalige peuterspeelzaal) of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI). De gemeente verstrekt deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvangorganisatie.  De kinderopvangorganisatie stuurt u maandelijks een rekening voor het deel dat u zelf moet betalen, dat is uw eigen bijdrage.

De gemeente betaalt een deel van de kosten voor de kinderopvang van mijn peuter. Kom ik ook in aanmerking voor compensatie van mijn eigen bijdrage?
Ja, als uw kind gebruikt maakt van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), peuteropvang of opvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI) en u betaalt daarvoor een eigen bijdrage dan krijgt u dit gecompenseerd door uw kinderopvangorganisatie.

In sommige gemeenten zult u het bedrag rechtstreeks van de gemeente ontvangen. U krijgt uw eigen bijdrage alleen terug wanneer u de rekeningen door bent blijven betalen.

Mijn inkomsten zijn sterk gedaald. Welke gevolgen heeft dit voor mijn compensatie?
Wij vragen u in dit geval om uw gegevens bij de Belastingdienst/ Toeslagen te wijzigen, dat kan via mijntoeslagen.nl. Vanaf de eerste dag van de volgende maand krijgt u dan een hoger bedrag aan kinderopvang toeslag en daalt uw eigen bijdrage evenredig.

Ik werkt thuis en werk minder uren. Heeft dit gevolgen voor mijn kinderopvangtoeslag, die immers is gebaseerd op het aantal uur dat ik werk?
Nee dit heeft geen gevolgen voor deze periode.

Ik ben werkloos geworden, wat betekent dit voor de kinderopvang?
U hoeft de kinderopvang niet direct op te zeggen: u behoudt nog drie maanden het recht op de kinderopvangtoeslag.

Mijn kind is gestart na 16 maart en ik heb nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijg ik wel compensatie?
Normaal gesproken kunt u tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, zult u dit kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze FAQ.

Waarom moet ik betalen als ik mijn geld toch weer terugkrijg? Kan ik dan niet beter mijn incasso stopzetten?
Zolang u de facturen blijft betalen (en uw incasso niet stopzet), is de kinderopvang in staat om noodopvang te verzorgen voor ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, bent u er zeker van dat u uw recht op kinderopvangtoeslag behoudt én behoudt u uw plek in de kinderopvang. Op deze manier kunnen we de draad snel weer oppakken wanneer we terugkeren naar de normale situatie.

Ik heb mijn incasso stopgezet, wat nu?
Neem contact op met uw kinderopvangorganisatie en vraag advies.

Ik ontvang geen kinderopvangtoeslag en maak geen gebruik van een gemeentelijke subsidieregeling. Heb ik recht op compensatie?
Op dit moment is nog niet duidelijk of er compensatie mogelijk is voor ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en de kosten voor kinderopvang volledig zelf betalen. In de intentieverklaring tussen SZW, BK, BMK en BOinK wordt gesproken over alle ouders, dus vooralsnog gaan wij ervan uit dat dit in een later stadium alsnog wordt opgelost.

Hoe zit het met de informele kinderopvang? Kom ik ook voor compensatie in aanmerking nu ik mijn kind niet langer naar een oppas kan brengen?
Nee, de compensatie geldt alleen voor de formele kinderopvang, dus niet de kosten die u maakt wanneer bijvoorbeeld een familielid of iemand uit de buurt op uw kind(eren) past.

Geldt de compensatie ook voor ouders met cruciale beroepen?
Aan de noodopvang zijn geen kosten verbonden. Wanneer u als ouder met cruciaal beroep al een contract heeft bij de kinderopvang en heeft de factuur voldaan, wordt u net als alle andere ouders gecompenseerd voor uw eigen bijdrage. Ook als u meer uren heeft afgenomen dan in het contract staat, zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Een ouder met een cruciaal beroep die geen contract heeft bij een kinderopvangorganisatie, betaalt niets voor het gebruik van de noodopvang.

Meer informatie Zie voor meer informatie ook de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/ouders

Meer updates