Veelgestelde vragen openstelling vanaf 11 mei

Meer informatie

Compensatie

Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders?
Ouders krijgen hun eigen bijdrage vergoed van de overheid in de periode vanaf 16 maart, het moment waarop de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was tot zolang de gedeeltelijke openstelling kinderopvang duurt. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid in juli.

Worden ouders gecompenseerd voor contracten die na 6 april ingaan? Immers, 6 april is de peildatum die de Belastingdienst hanteert voor compensatie.
Wanneer dit contract is afgesloten voor 6 april en u kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd bij de Belastingdienst Toeslagen (via Mijntoeslagen.nl), zal de compensatie worden uitbetaald. Dit geldt ook voor wijzigingen in uren of in opvangsoort die u voor of op 6 april heeft doorgegeven in het portaal MijnToeslagen.nl Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april, komen voor compensatie in aanmerking. Maar het is nog niet duidelijk hoe deze ouders zich hiervoor kunnen aanmelden. Wanneer hier meer bekend over is, zullen we dit melden.

Worden ouders gecompenseerd door KOO voor het boven-fiscale deel na 11 mei als de kinderopvang (gedeeltelijk) weer open gaat?
De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief (het bovenfiscale deel) voor kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open voor deze kinderen. In principe vervalt deze boven-fiscale compensatie ook voor ouders met kinderen in de bso.

Moet mijn kinderopvangorganisatie het boven-fiscale deel vergoeden?
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode voor 11 mei en na 11 mei. Voor de periode voor 11 mei geldt dat Brancheorganisaties BMK en BK duidelijk hebben gecommuniceerd naar hun leden het deel van de vergoeding aan ouders dat boven het maximaal uurtarief ligt uit te betalen en deze KOO’s zullen dit ook doen. KOO’s die dit deel níet vergoeden lijken andere maatstaven te hanteren in de relatie met ouders. Na 11 mei vervalt deze boven-fiscale vergoeding door de kinderopvangorganisatie.

Openstelling scholen en kinderopvang vanaf 11 mei

Scholen gaan na 11 mei voor 50% open en worden geadviseerd hele dagen open te gaan. Gebleken is echter dat scholen ervoor kiezen om kinderen halve dagen naar school te laten gaan. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het gat dat valt, want de bso wordt geacht zich aan de reguliere tijden te houden?
Het kabinet heeft de basisscholen dringend opgeroepen om vanaf 11 mei hele dagen onderwijs te verzorgen (waarbij de kinderen 50% van de tijd naar school gaan). Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de betrokken bso’s. Door hele dagen onderwijs aan te bieden wordt het aantal haal- en brengmomenten beperkt, kunnen bso’s de naschoolse opvang goed organiseren en worden (thuis) werkende ouders maximaal ondersteund.

Voor de kinderopvang is dit een voorwaarde om het voor bso’s mogelijk te maken aan te sluiten op onderwijs. Advies aan organisaties is: probeer zo snel mogelijk een beeld te krijgen van de situatie na 11 mei en communiceer dat met de betrokken ouders. Ga uit van je basisaanbod en probeer daarbinnen en daaromheen zoveel mogelijk ouders en kinderen van dienst te zijn hoewel onduidelijk is of dit niet op gespannen voet staat met de aanwijzing vanuit de Veiligheidsregio’s dat de bso alleen op reguliere tijden geopend mag zijn.

NB: Het is niet aan de kinderopvang het gat te dichten dat ontstaat wanneer het onderwijs niet voor ‘hele dagen’ onderwijs kiest. Bso’s zijn namelijk niet verplicht om de kinderen buiten hun reguliere openingstijden op te vangen wanneer scholen er voor kiezen om halve dagen school te verzorgen.

Onze school gaat halve dagen open; mag dat? En wat kan ik als ouder doen om ervoor te zorgen dat school toch hele dagen open gaat of als de schooltijden niet aansluiten op de opvangtijden van de bso?
De bso mag open zijn voor en na reguliere schooltijden (dus niet aansluitend aan afwijkende schooltijden). Als scholen niet kiezen voor hele dagen dan kan de bso hier niet op aansluiten en moeten scholen zelf zorgen voor de overbrugging tot aan de bso.

Als ouder kan je natuurlijk wel aangeven bij de school – d.w.z. de schoolleiding, het schoolbestuur en/of de medezeggenschapsraad (MR) – dat je bezwaren hebt tegen dit model waarin de school halve dagen opengaat. De eerste vraag hierbij is, is de MR geraadpleegd? Wellicht is de school alsnog bereid de tijden aan te passen wanneer blijkt dat voor veel ouders halve dagen moeilijk te combineren zijn met werkdagen.

Wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme vanaf 11 mei voor de vaste bsodagen van een kind?
Op de dag dat uw kind naar de basisschool gaat, kan uw kind naar de bso waarmee u een contract heeft. Het aantal dagen dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van het contract dat u met de bso heeft. Waar het gaat om het aantal uren is het aantal uren dat in u contract staat ook bepalend. We zijn met het ministerie van SZW in gesprek over het recht op kinderopvangtoeslag over de afname van eventuele meer-uren als gevolg van de keuze van school voor het halve-dagen-model.

De bso kan vanaf 11 mei op andere dagen van de week vallen want kinderopvang sluit aan op de dagen dat uw kind naar school gaat. Stel, er is contractueel vastgelegd dat het kind naar de bso gaat op maandag en donderdag, maar het kind mag nu naar school op dinsdag en vrijdag, dan gaat het kind nu naar de bso op dinsdag en vrijdag.

De school van een kind gaat halve dagen open en het kind gaat ‘s middags naar school. Kan het dan op die schooldag in de ochtenduren naar de bso?
Nee, dit is aan de school om op te lossen.

Zit er een maximum aan het aantal bso-dagen dat vanaf 11 mei mag worden afgenomen?
Ja, het maximum aantal dagen/uren dat een kind naar de bso mag, wordt in de eerste plaats bepaald door het contract en daarna door de bepaling dat kinderen alleen naar de bso mogen op dagen dat ze daadwerkelijk naar school gaan. Tenzij er sprake is van noodopvang.

Wat kan ik tegen ouders zeggen die aangeven dat ze overwegen hun contract op te zeggen?
Ouders doen er niet verstandig aan hun contract met hun kinderopvangorganisatie te beëindigen. Opzeggen is bovendien niet nodig omdat de overheid niet-genoten kinderopvang vergoedt. Bovendien, als ouders de opvang beëindigen vervalt het recht op kinderopvangtoeslag en ook hun vertrouwde plek op de kinderopvang waar ze na de coronacrisis natuurlijk graag weer gebruik van maken. Of ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben ook compensatie krijgen is op dit moment nog onderwerp van het gesprek dat we voeren met SZW. BMK, BK en BOinK hebben overigens wel in de intentieovereenkomst met het ministerie van SZW afgesproken dat alle ouders recht hebben op compensatie.

Als een kind een contract heeft voor één dag per week op de maandag en het komt na 11 mei op donderdag en vrijdag naar school. Wie bepaalt op welke dag die ene opvangdag van dit kind valt; ouder of kinderopvang?
De opvang doet de roostering en dat is onder deze omstandigheden al zeer gecompliceerd. De bso probeert de ouders zo veel mogelijk tegemoet te komen, maar of de wens van de ouder hierbij kan worden vervuld, kan niet worden gegarandeerd

Moet de kinderopvang TussenSchoolseOpvang (TSO) leveren? Wordt dit gecompenseerd?
TSO valt niet onder de kinderopvang en ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag of compensatie. In een aantal gevallen wordt de TSO door de bso georganiseerd. Dit is in de periode na 11 mei niet toegestaan. Het is aan de school om dit op te lossen.

Noodopvang

Wie betaalt de noodopvang?
De compensatieregeling van de overheid loopt door, in ieder geval zolang de basisscholen slechts gedeeltelijk open zijn. Wie de noodopvang betaalt nu de kinderopvang weer is geopend is nog niet geheel duidelijk. Het ligt voor de hand dat ouders/kinderopvangorganisaties hiervoor bij hun gemeenten kunnen aankloppen. Het principe is nog steeds dat voor ouders noodopvang gratis is.

Blijft de 24-uurs noodopvang beschikbaar? En gaat de gemeente de KOO’s compenseren voor de kosten die zij maken? Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar.

Meer updates